World of Tanks ได้เพิ่มระบบคำถามลับ เพื่อช่วยป้องกัน ID ของคุณจากการโจรกรรม โดยสามารถเลือกใช้งานได้ในหน้าลงทะเบียนของเว็บไซต์เกม World of Tanks

ระบบอนุญาตให้ผู้เล่นสามารถตั้งคำถามลับ ซึ่งมีเพียงเฉพาะผู้เล่นคนเดียวเท่านั้นที่ทราบคำตอบ ลักษณะเฉพาะนี้ (Feature) จะช่วยให้คุณกู้ข้อมูล ID เกม หรือทั้ง ID เกม และ e-mail ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ในกรณีที่ถูกโจรกรรม

ปิด