Lịch đấu

Lịch đấu Giải WGL Asia Mùa 1  THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 RI THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
Tháng 5

      1 2 3 4
             
5 6 7 8 9 10 11
          Đồng Đồng
12 13 14 15 16 17 18
  Bạc   Bạc   Đồng Đồng
19 20 21 22 23 24 25
  Bạc   Bạc   Đồng Đồng
26 27 28 29 30 31  
  Bạc   Bạc   Đồng  

Tháng 6

            1
            Đồng
2 3 4 5 6 7 8
  Bạc   Bạc   Đồng Đồng
9 10 11 12 13 14 15
  Bạc   Bạc   Đồng Đồng
16 17 18 19 20 21 22
  Bạc   Bạc   Vàng Vàng
23 24 25 26 27 28 29
             
30            
             
Tháng 7

  1 2 3 4 5 6
             
7 8 9 10 11 12 13
             
14 15 16 17 18 19 20
         Chung kết Chung kết   
21 22 23 24 25 26 27
             
28 29 30 31      
             

 

Giải:

  • Hạng Đồng: ngày 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 và 31 tháng 5, ngày 1, 7, 8, 14 và 15 tháng 6
  • Hạng Bạc: ngày 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 và 29 tháng 5, ngày 3, 5, 10, 12, 17 và 19 tháng 6
  • Hạng Vàng: ngày 21 và 22 tháng 6
  • Vòng chung kết: ngày 18 và 19 tháng 7

Chú ý: Thời gian có thể bị thay đổi.

 

Đóng