กติกาพื้นฐาน

กติกาทั่วไปของ QYC 5v5

 1. ผู้ดูแลทัวร์นาเมนต์
  1. ผู้จัดการทัวร์นาเมนต์:
   Yamanetw
   Hannt

  2. The Quarter Year Championship Quarter 2 เป็นการร่วมมือกันระหว่าง TeSL และทาง Wargaming.net.

   โน๊ต: TESL อาจจะทำการติดต่อกับผู้เล่นในด้านการแข่งขัน
 2. กฎที่แท้จริง
  1. กฎต่างๆในคู่มือนี้อาจจะผิดหลักการณ์ของบางประเทศได้ ในขณะที่บางส่วนก็ยังใช้ได้ในประเทศนั้นๆ.
 3. การปรับแต่งกฎ
  1. ผู้ดูแลการแข่งขัน สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎต่างๆ ในกรณีที่มีการตัดสินใจที่ไม่ครอบคลุมในกฎทางด้านน้ำใจนักกีฬาการแข่ง
 4. การเดินทางและพาสสปอร์ด
  1. ในการเข้าร่วมรอบ Grand Finals, ผู้แข่งทุกท่านต้องมีอายุเกิน 18 ปี (หรือระหว่าง 13 - 18 โดยมีใบยินยอมจากผู้ปกครอง).
  2. ด้วย ความเป็นจริงของทัวร์นาเมนต์(เช่น การเดินทางข้ามประเทศในรอบชิงของการแข่งขัน เป็นต้น), ผุ้เล่นทุกคนต้องมีสถานะตรงตามความต้องการนี้ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
   1. สมาชิกทีมของทีมที่ลงสมัคร ต้องมีพาสสปอร์ตที่พร้อมใช้งานก่อนการแข่งรอบชิงชนะเลิศที่จะเกิดหลังจบการแข่งในช่วง QYC ซีรีย์ทั้งหมด (4 Quarters).
   2. สมาชิกทีมที่ลงสมัครแล้ว ต้องแน่ใจว่าพาสสปอร์ตใช้งานได้ และหมดอายุหลัง ธันวาคม 2558
 5. ภาษี และรางวัลเงินสด
  1. ผู้ชนะการแข่งขันนี้ต้องรับผิดชอบการเสียภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรับ หรือใช้รางวัล
  2.  ทาง WARGAMING  ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าภาษี ณ ที่จ่ายจากรางวัลถ้ามีความต้องการของทางด้านกฎหมาย.
 6. การตัดสิทธิทีมและการแทนที่โดยไม่แจ้งเตือน
  1. WARGAMING ขอสงวนสิทธิในการตัดสิน หรือปฎิเสธการให้เข้าร่วมการแข่งของทีม โดยไม่มีการประกาศเตือนใดๆ ในเรื่องของ:
   1. ความรุนแรงที่ร้ายแรงของการผิดกฎการแข่งขัน
   2. การกระทำที่ตั้งใจแม้จะถูกกฎหมาย แต่มีผลให้เกิดความเสียหายต่อ WARGAMING และการแข่งขันในวงกว้าง .
   3. ใช้ ช่องว่างของกฎและกติการของทัวร์นาเมนต์ในการทำให้เกิดผลประโยชน์ของทีมตนเอง ทำการแก้ไขให้เกิดการหลอกลวง บังคับ หรือใช้จุดอ่อนในการแข่งขัน

กติกาการสมัคร

 1. ในการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์  ทีมจะต้องปฎิบัติตามดังนี้:
  1. กฎทางการของทัวร์นาเมนต์
  2. ต้องอ่านและเข้าใจกฎของทัวร์นาเมนตฺ์ และปฎิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
  3. ในกิจกรรมของการคัดเลือกเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟบอลนั้น  จะตั้งสามารถเดินทางไปยังรอบไฟนอลได้นอกสถานที่

โครงสร้างทัวร์นาเมนต์

 1. Quarter Year Championship Quarter 2 ทัวร์นาเมนต์  จะแบ่งเป็น 3 ช่วง: ช่วงแบ่งกลุ่ม, รอบรองและชิงชนะเลิศประจำสัปดาห์ & รอบแกรนด์ไฟนอล /รอบชิงชนะเลิศ
  1. รอบแบ่งกลุ่ม จะเป็นรูปแบบพบกันหมด (BO1)

   ทุกคู่การแข่งระหว่างการแบ่งกลุ่มจะไม่มีการบอร์ดแคส
   1. Group Stage 1 – สูงสุด 128 ทีม, แบ่งเป็น 16 กลุ่ม
    (ทีม 2 อันดับแรกที่ทำคะแนนได้ดีจากแต่ละกลุ่มจะเข้าสู่รอบ 2 ต่อไป)
   2. Group Stage 2 – สูงสุด 32  ทีม, แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
    (ทีม 2 อันดับแรกที่ทำคะแนนได้ดีจากแต่ละกลุ่มจะเข้าสู่รอบ 3 ต่อไป)
   3. Group Stage 3 – สูงสุด 8 ทีม, อยู่กลุ่มเดียวกันหมด
    (ทีม 4 อันดับแรกที่ทำคะแนนได้ดี จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ/ ชิงชนะเลิศของสัปดาห์นั้นๆ)
   4. ทีมจะทำการแบ่งกลุ่มโดยการสุ่ม
   5. ผลการแข่งในทัวร์นาเมนต์ 5v5 จะประกาศผ่านทางหน้าเวบไซต์ของ World of Tanks Asia .
   6. แผนที่จะทำการสุ่มเลือกจากกลุ่มของแผนที่
   7. ข้าง: (ทีม 1 / ทีม 2) จะทำการเลือกโดยการสุ่ม
   8. แข่งตัดสินกันเกมเดียวต่อคู่
  2. รอบรองชนะเลิศ/ชิงชนะเลิศประจำสัปดาห์จะเป็นแบบแพ้คัดออก (BO3)

   ทุกเกมการแข่งระหว่างรอบรอง/ชิงชนะเลิศนั้น จะทำการบอร์ดแคส
   1. แข่งนับชนะสามเกมในแต่ละคู่
   2. แผนที่เลือกจากการสุ่มโดยผู้เล่น
   3. ผู้เล่นต้องทำการเลือกรถถังในทุกๆเกม และส่งเอกสารการเลือกให้กับกรรมการ  กรรมการต้องแน่ใจว่าผู้เล่นได้เลือกรถถังที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้
   4. ถ้าเกมจบลงโดยไม่มีผู้ชนะ และไม่มีการต้อเวลาในระหว่างการแข่งขัน และผู้ชนะไม่อาจจะแน่ใจได้  เกมจะเริ่มใหม่ตามคำตัดสินของกรรมการ
   5. ทีมที่มาช้ากว่าตารางแข่งขัน อาจจะมีผลให้ปรับแพ้ ตามคำตัดสินของหัวหน้ากรรมการ
   6. ใน ตอนท้ายของการแข่ง ผุ้เล่นจะต้องนั่งอยู่ที่เดิม จนกว่าหน้าจอ ชนะ/แพ้ ยังแสดงอยู่ และรอจนกว่ากรรมการจะบันทึกผลการแข่ง และบันทึกรีเพลย์เสร็จสิ้น  การปิดหน้าจอผล ชนะ/แพ้ โดยไม่ได้เซฟโดยกรรมการ อาจจะส่งผลให้ปรับแพ้ได้
   7. ผู้ชนะประจำสัปดาห์ จะได้รับสิทธิเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลโดยอัตโนมัติ (รอบแกรนด์ไฟนอลจะเริ่มหลังจากได้ผู้ชนะรวมทั้ง 4 สัปดาห์แล้ว)
   8. WARGAMING ขอสงวนสิทธ์ในการติดตั้งโปรแกรม และะ/หรือเข้าร่วมการเข้าชมสำหรับทัวร์นาเมนต์เพื่อเก็บข้อมูล
  3. รอบรองแกรนด์ไฟนอล/ไฟนอล จะเป็นแบบแพ้คัดออก (BO5)

   ทุกเกมการแข่งระหว่างรอบรอง/ชิงชนะเลิศของแกรนด์ไฟนอลนั้น จะทำการบอร์ดแคส
   1. แข่งนับชนะห้าเกมในแต่ละคู่
   2. แผนที่เลือกจากการสุ่มโดยผู้เล่น
   3. ผู้เล่นต้องทำการเลือกรถถังในทุกๆเกม และส่งเอกสารการเลือกให้กับกรรมการ  กรรมการต้องแน่ใจว่าผู้เล่นได้เลือกรถถังที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้
   4. ถ้าเกมจบลงโดยไม่มีผู้ชนะ และไม่มีการต้อเวลาในระหว่างการแข่งขัน และผู้ชนะไม่อาจจะแน่ใจได้  เกมจะเริ่มใหม่ตามคำตัดสินของกรรมการ
   5. ทีมที่มาช้ากว่าตารางแข่งขัน อาจจะมีผลให้ปรับแพ้ ตามคำตัดสินของหัวหน้ากรรมการ
   6. ใน ตอนท้ายของการแข่ง ผุ้เล่นจะต้องนั่งอยู่ที่เดิม จนกว่าหน้าจอ ชนะ/แพ้ ยังแสดงอยู่ และรอจนกว่ากรรมการจะบันทึกผลการแข่ง และบันทึกรีเพลย์เสร็จสิ้น  การปิดหน้าจอผล ชนะ/แพ้ โดยไม่ได้เซฟโดยกรรมการ อาจจะส่งผลให้ปรับแพ้ได้
   7. WARGAMING ขอสงวนสิทธ์ในการติดตั้งโปรแกรม และะ/หรือเข้าร่วมการเข้าชมสำหรับทัวร์นาเมนต์เพื่อเก็บข้อมูล

กฎทัวร์นาเมนต์

 1. ตั้งค่าเกม
  1. โหมดการแข่ง: โหมดเผชิญหน้า
  2. เวลาการรบ: 7 นาที
  3. ขนาดของสมาชิกทีม: 6 คน
  4. จำนวนในการแข่งขัน: 5 คน
  5. จำนวนตัวสำรองสูงสุด :1 คน
  6. ช่วงพักระหว่างคู่การแข่ง (คู่ที่ไม่มีการบอร์ดแคส): 2 นาที
 2. กลุ่มแผนที่ (แผนที่ทั้งหมดนี้จะเล่นในโหมดเผชิญหน้า)
  1. Malinovka
  2. Murovanka
  3. El Halluf
  4. Sacred Valley
  5. Kharkov
 3. การเลือกแผนที่ (เฉพาะคู่ที่บอร์ดแคส)
  1. ทีมแรกจะเป็นทีมที่ได้เลือกเป็นเจ้าบ้าน  ทีมที่สองจะเป็นตัวแทนของทีมเยือน
  2. กัปตัน ของทีมเจ้าบ้าน จะเริ่มต้นการแบน เมื่อแผนที่ถูกแบนครบแล้ว (2 ใน เกมยอดเยี่ยมที่สุดใน 5), ทีมเจ้าบ้านจะทำการเลือกแผนที่ในการรบต่อ หลังกัปตันทีมเยือนทำการเลือกข้างในแผนที่  กัปตันทีมเยือนจะทำการเลือกแผนที่ต่อไป ระหว่างที่ทีมเจ้าบ้านจะต้องเลือกข้างในแผนที่ ทำกระบวนการนี้สลับไปมาจนได้แผนที่ครบตามที่กำหนด
  3. ตัวอย่าง: Best-of-3 format (รอบรองและชิงประจำสัปดาห์)
   - ทีมเจ้าบ้านแบนแผนที่แรก
   - ทีมเยือนแบนแผนที่สอง
   - เหลือ 3 แผนที่
   - เจ้าบ้านเลือกแผนที่ที่ 3 , ทีมเยือนเลือกข้างในแผนที่
   - เจ้าบ้านเลือกแผนที่ที่ 2 , ทีมเยือนเลือกข้างในแผนที่
   - เจ้าบ้านเลือกแผนที่ที่ 1 , ทีมเยือนเลือกข้างในแผนที่
  4. ตัวอย่าง: Best-of-5 format (Grand Semi-Finals/Final)
   - เจ้าบ้านเลือกแผนที่ที่ 5 , ทีมเยือนเลือกข้างในแผนที่
   - ทีมเยือนเลือกแผนที่ที่ 4 , เจ้าบ้านเลือกข้างในแผนที่
   - เจ้าบ้านเลือกแผนที่ที่ 3 , ทีมเยือนเลือกข้างในแผนที่
   - ทีมเยือนเลือกแผนที่ที่ 2 , เจ้าบ้านเลือกข้างในแผนที่
   - เจ้าบ้านเลือกแผนที่ที่ 1 , ทีมเยือนเลือกข้างในแผนที่
 4. เทียร์ & แต้มจำกัด, กติการถถัง
  1. เทียร์รวมจำกัดที่ 30.
  2. แต้มรวมของรถถังเทียร์ต้องไม่เกิน 30 แต้ม (5 ผู้เล่น)  
  3. ใช้ได้เฉพาะรถถังเทียร์ VI เท่านั้น
  4. ทีมจะใช้รถถังต่างสัญชาติได้
  5. ใช้รถถังพรีเมี่ยมได้
  6. ไอเทม: กระสุนทอง และของใช้แบบทองสามารถใช้งานได้
  7. ทุกๆทีมที่พบว่าไม่ทำตามกฎกติกาของรถถังตามข้างบนนี้ จะถูกตัดสิทธิการแข่งขันทันที
 5. เตรียมการ – ระหว่าง ,ก่อนและหลังเกมการแข่ง
  1. ก่อนการแข่ง:
   (รอบแบ่งกลุ่ม)

   1. ผู้เล่นต้องทำการเข้าออนไลน์ในเกมก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาการแข่งจะเริ่ม
   2. ตัวสำรองสามารถเข้าแทนที่ผู้เล่นในทีมได้ โดยอาจจะไม่ต้องปรากฎตัวออนไลน์ในการแข่งก็ได้
   3. ทีมจะโดนตัดสิทธิการแข่งทันที ถ้ามาไม่ตรงเวลาการแข่งตามตาราง
   4. ถ้าทีมไม่สามารถลงแข่งด้วยจำนวนผุ้เล่นที่มี ทีมนั้นต้องการลงแข่งด้วยจำนวนผู้เล่นที่มีอยู่ในขณะนั้น  เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหน้าทัวร์นาเมนต์
   5. ถ้าทีมไม่สามารถลงแข่งด้วยแต้มเทียร์ที่มีให้สูงสุดในการแข่ง  พวกเขาต้องทำการแข่งด้วยแต้มที่มี  เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหน้าทัวร์นาเมนต์
   6. ผู้เล่นทุกคนต้องรับผิดชอบสำหรับการเข้าใจกฎและกติกาการแข่งที่มี
   7. หัวหน้าทีมต้องรับผิดชอบกฎของเทียร์ทั้งหมดอย่างเข้าใจ และปฎิบัติตาม


   (รอบรอง /ชิงชนะเลิศประจำสัปดาห์/แกรนด์เซมิไฟนอลและไฟนอล)


   1. ผู้เล่นต้องทำการเข้าออนไลน์ในเกมก่อนเวลาอย่างน้อย 60 นาที ก่อนเวลาการแข่งจะเริ่ม
   2. ตัวสำรองสามารถเข้าแทนที่ผู้เล่นในทีมได้ โดยอาจจะไม่ต้องปรากฎตัวออนไลน์ในการแข่งก็ได้
   3. ทีมจะโดนตัดสิทธิการแข่งทันที ถ้ามาไม่ตรงเวลาการแข่งตามตาราง
   4. ถ้าทีมไม่สามารถลงแข่งด้วยจำนวนผุ้เล่นที่มี ทีมนั้นต้องการลงแข่งด้วยจำนวนผู้เล่นที่มีอยู่ในขณะนั้น  เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหน้าทัวร์นาเมนต์
   5. ถ้าทีมไม่สามารถลงแข่งด้วยแต้มเทียร์ที่มีให้สูงสุดในการแข่ง  พวกเขาต้องทำการแข่งด้วยแต้มที่มี  เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหน้าทัวร์นาเมนต์
   6. ผู้เล่นทุกคนต้องรับผิดชอบสำหรับการเข้าใจกฎและกติกาการแข่งที่มี
   7. หัวหน้าทีมต้องรับผิดชอบกฎของเทียร์ทั้งหมดอย่างเข้าใจ และปฎิบัติตาม
  2. ระหว่างเกม:
   1. แน่ใจว่าเปิดการบันทึกรีเพลย์ไว้เพื่อเป็นเอกสารยืนยันการแข่งของท่านเสมอ
   2. ใช้สกรีนช๊อตในการเก็บหลักฐานไว้สนับสนุนเมื่อมีเหตุจำเป็น
   3. ส่งเรื่องทาง PM ในฟอรั่มไปยังผู้ดูแลทัวร์นาเมนต์ เมื่อมีเหตุการณ์ที่กังวล
  3. หลังเกม
   1. หลังจากจบเกม ทีมจะได้รับการอนุญาติให้เปลี่ยนผู้เล่นได้ (ตามรายชื่อตัวสำรองในทีมเท่านั้น) ก่อนการแข่งเกมต่อไปจะเริ่ม.

 6. การโต้แย้ง
  1. การโต้แย้งต้องรับปิดชอบในผลที่เกิดการผิดกฎของฝ่ายตรงกันข้ามในด้านกติกาที่มีของทัวร์นาเมนต์ QYC ที่ได้เขียนไว้
  2. การโต้แย้ง จะต้องทำการโดยมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ หรือ ความเสี่ยงที่จะมีผลให้ข้อโต้แย้งตกไปด้วยจากผู้ดูแลการแข่งขัน:
   1. การโต้แย้งต้องทำภายใน 20 นาทีหลังเกมได้ผลสรุปแล้ว [อัพเดท]
   2. การโต้แย้งต้องส่งอีเมลย์ไปยัง esport-sea@wargaming.net
   3. หัวข้อของอีเมลย์นั้นต้องประกอบด้วยคำว่า “Dispute:” ตามด้วยชื่อของกิจกรรมที่ท่านต้องการจะโต้แย้ง
   4. การโต้แย้งจะทำได้เฉพาะกัปตันทีม หรือสมาชิกที่มีชื่อในการติดต่อเท่านั้น
  3. การโต้แย้ง นั้นต้องรวมถึงเนื้อหาในอีเมลย์ต่อไปนี้  หรือเสี่ยงในการที่ข้อโต้แย้งตกไปโดยทางผู้ดูแลการแข่งขัน:
   1. ชื่อในเกมของผู้เล่นที่ทำการส่งเรื่องโต้แย้ง
   2. ชื่อของทัวร์นาเมนต์ QYC (เช่น สัปดาห์ และรอบที่ทำการแข่งขัน  ตัวอย่างเช่น QYC Week 1, Group Stage 1)
   3. ชื่อทีมของท่าน พร้อมลิงค์หน้าเพจของทีมท่านเองที่สร้างเพื่อการลงสมัคร
   4. ทีมคู่แข่ง และลิงค์เพจของทีมคู่แข่ง ที่สร้างเพื่อลงสมัครแข่งขัน
   5. เหตุผลการโต้แย้ง: เช่น. “I would like to report the team for using a repeated tank type that was not allowed, two heavy tanks – KV-1.”
   6. ใส่รีเพลย์ของการรบที่มีปัญหาโต้แย้ง
  4. ส่วนเสริม:
   1. กัปตันทีมตรงข้ามจะได้รับคำเตือนเรื่องการโต้แย้งจากทาง PM ในฟอรั่มหลังการพิจารณ์เรื่องพิพาทนี้
   2. กัปตันจะตอบรับในการเฝ้าดูในช่องข้อความทาง PM ของตัวเอง
   3. ทำการโต้่แย้งได้ สามครั้งระหว่างรอบแบ่งกลุ่ม ในการคืนคะแนนจากทีมตรงข้ามในรอบนั้นๆ
   4. ทำการโต้แย้งได้หนึ่งครั้งระหว่างรอบเพลย์ออฟทีไ่ด้ตกนอบจากทีมตรงข้ามในรอบนั้นๆ
   5. การประท้วงในที่สาธารณะ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นสำคัญ ในการลงโทษโดยเจ้าหน้าที่ประจำทัวร์นาเมนต์ ไม่จำกัดแค่:
    1. ไม่คำนึงถึงความขัดแย้ง
    2. ตัดสิทธิทีมโดยทันที
    3. นำผุ้ที่ก่อความผิดออกจากกิจกรรม
 7. เงื่อนไขชัยชนะ
  1. รอบแบบกลุ่ม (พบกันหมด) – คู่ไม่บอร์ดแคส
   1. ทีมที่ได้ชัยเหนือคู่แข่งในการทำลายรถถังทั้งหมดของฝ่ายตรงข้าม ในเวลาจำกัด หรือเมื่อได้ยึดฐานด้วยเวลาจำกัด
   2. ได้สามแต้มเมื่อชนะ
   3. หนึ่งแต้มเมื่อเสมอ
   4. ไม่มีแต้มเมื่อแพ้
   5. ผลคะแนนทั้งหมด ของทุกกลุ่ม จะตัดสินด้วยคะแนนรวมที่ได้ต่อคะแนนทั้งหมดที่มี
   6. 4 ทีมจะเข้าไปสู่รอบเพลย์ออฟของ 4 ทีมสุดท้ายหลังรอบ 3 ของการแบ่งกลุ่ม
  2. รอบรอง/ชิงชนะเลิศประจำสัปดาห์ (แพ้คัดออก) – คู่บอร์ดแคส
   1. ทีมที่ได้ชัยเหนือคู่แข่งในการทำลายรถถังทั้งหมดของฝ่ายตรงข้าม ในเวลาจำกัด หรือเมื่อได้ยึดฐานด้วยเวลาจำกัด
  3. รอบรองและ/แกรนด์ไฟนอล/ (แพ้คัดออก) – คู่บอร์ดแคส
   1. ทีมที่ได้ชัยเหนือคู่แข่งในการทำลายรถถังทั้งหมดของฝ่ายตรงข้าม ในเวลาจำกัด หรือเมื่อได้ยึดฐานด้วยเวลาจำกัด
 8. กฎการเสมอ
  1. รอบแบบกลุ่ม (พบกันหมด) – คู่ไม่บอร์ดแคส
   1. ในกรณีที่มีทีมที่มีคะแนนเท่ากันในตอนจบของรอบแบ่งกลุ่ม  ทีมที่จะเข้าไปสู่รอบต่อไปได้ นับตามฐานของการทำความเสียหายที่ทำได้ของทั้งหมดในทีม (สำหรับการแข่งที่พวกเขาแพ้/เสมอ) ภายในรอบแบ่งกลุ่ม
   2. ทีมต้องทำการแบ่งรีเพลย์และสกรีนช๊อตของเกมการแข่งที่แพ้/เสมอ ภายในรอบแบ่งกลุ่ม  ทีมที่ไม่มีผลตรงนี้ในทุกการแข่ง ที่ไม่มีข้อมูลครบในทุกเกมการแข่ง อาจจะส่งผลร้ายต่อการนับค่าความเสียหาย (เช่น เสมอ 2 เกม แต่ส่งผลรีเพลย์และสกรีนช๊อตมาได้แค่หนึ่งเกม และไม่มีชิ้นอื่นๆ).
   3. ในสถานการณ์ที่ทั้งสองมีแต้มเท่ากัน และ การรวมค่าความเสียหายเท่ากัน  ทีมที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป จะตัดสินตามคะแนนการทำค่าความเสียหายในเกมที่ทั้งคู่พบกัน (เช่น  แต้มรวมค่าความเสียหายสำหรับทีม A vs ทีม B ในรอบแบ่งกลุ่ม).
   4. รีเพลย์และสกรีนช๊อตทั้งหมดต้องทำการส่งมาที่ esport-sea@wargaming.net ทันทีที่ทราบว่าท่านมีผลคะแนนเท่ากับทีมอื่นในรอบแบ่งกลุ่มของท่านเอง  การไม่ส่ง หรือล่าช้า อาจจะส่งผลให้ท่านเสี่ยงต่อการตกรอบ
  2. รอบรอง/ชิงชนะเลิศประจำสัปดาห์ & รอบรองและ/แกรนด์ไฟนอล/ (แพ้คัดออก) – คู่บอร์ดแคส
   1. ในการตัดสินเรื่องนี้  คะแนนจะถูกมอบให้ต่อเกม  ตามกฎต่อไปนี้:
    1. ชนะ: ทีมชนะได้ 1 แต้ม
    2. เสมอ: ทั้งสองทีม ได้ 1 แต้ม
    3. แพ้: ทีมแพ้ได้ 0 แต้ม
   2. ถ้าทีมใดได้ 2 แต้มก่อน ทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะการแข่ง.(รอบรองและชิงประจำสัปดาห์) อย่างไรก็ตาม ถ้าทั้งสองทีมเจอสถานการณ์เสมอกันตลอดเกม (2:2 ในเกมแบบ3 หรือ 3:3 ในเกมแบบ5), เกมจะต้องเข้าสู่ ไทเบรก
   3. ถ้าเกมแบบ 3 หรือ เกมแบบ5 จบลงที่ผลเสมอในรอบ QYC รอบรอง/ชิงชนะเลิศประจำสัปดาห์ และ Grand Semi-Finals/Final, the match will proceed to a Tie-breaker.
 9. ไทเบรก
  1. เกมโหมด: จู่โจม
  2. เวลาการรบ: 7 นาที
  3. สมาชิกในการเล่น: 7
  4. แผนที่ที่ใช้: Karelia, Sand River, Malinovka, Siegfried Line & Westfield
  5. ใน การหาทีมเจ้าบ้านในการแข่งนี้  ค่าการโจมตีที่ทำได้ในทุกเกมในคู่การรบของทั้งสองทีมจะเป็นตัวตัดสินใน เรื่องนี้  ทีมที่มีค่ารวมการทำลายมากสุดในทุกๆเกมจะเป็นฝ่ายเจ้าบ้าน
  6. ในกรณีที่ทีมเสมอในด้านคะแนนการทำลายโดยรวม, ใช้การโยนเหรียญตัดสินเพื่อหาทีมเจ้าบ้าน
  7. ทีมเจ้าบ้านเลือกฝั่ง และแผนที่ในการเล่นช่วงไทเบรก
  8. ชนะในการไทเบรกคือการชนะในการแข่งขันคู่นั้นๆ
 10. ถ้ามีการหลุดจากเกมระหว่างการแข่ง (คู่บอร์ดแคส/ทัวร์นาเมนต์นอกสถานที่)
  1. การหลุดการเชื่อมต่อคือ: การหลุกออกจากระบบระหว่างการแข่งขัน เนื่องด้วยระบบ การเชื่อมต่อ PC และหรือปัญหาด้านพลังงาน
  2. การ หลุดโดยตั้งใจ: การกระทำการใดในระหว่างการแข่ง ในการทำให้หลุดการเชื่อมต่อกับตัวเกม ผู้ที่ทำการนี้จะได้รับใบเหลือง หรืออาจจะถูกปรับแพ้ ตามคำตัดสินของกรรมการได้
  3. เมื่อเกมหลุดการเชื่อมต่อในช่วงการแข่งขันรอบชิงของฤดูกาล  ผู้เล่นจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ถึงสถานการณ์นี้โดยการยกมือขึ้น
  4. ในการหลุดการเชื่อมต่อ , ขั้นตอนการแก้ไข จะถูกตัดสินขึ้นสองแบบ: ก่อนการรบ และหลังการรบ (1 ผู้เล่นเสียชีวิต = หลังการรบ)
   1. กรณีที่ 1 : ถ้าเกมหลุดการเชื่อมต่อก่อนการโจมตี:
    - การเชื่อมต่อของผู้เล่นที่หลุดสามารถกลับมาได้ใน 2 นาที
    - ถ้าผู้เล่นที่หลุดการเชื่อมต่อไม่สามารถ กลับเข้าเกมได้  การแข่งเริ่มใหม่
   2. กรณีที่ 2 : ถ้าเกมหลุดหลังการโจมตี
    - ผุ้เล่นหลุดจากเกมต้องทำการเข้าสู่เกมใหม่
    - ถ้าผู้เล่นที่หลุดไม่สามารถเข้าสู่เกมได้  หนึ่งในตัวเลือกสำหรับสถานการณ์นี้จะถูกนำมาใช้:  

    #1 - เริ่มการแข่งใหม่: ผู้เล่นทั้งคู่ยินยอมในการเริ่มเกมใหม่
    #2 - ตัดสินผู้ชนะ: ถ้าผู้เล่นไม่อาจจะตกลงในการยินยอมในการเริ่มเกมใหม่ ผู้ชนะจะถูกตัดสินตามความเห็นของหัวหน้ากรรมการ หลังวิเคราะห์เกมการแข่ง
    #3 - กรรมการเริ่มใหม่: ถ้าการวิเคราะห์ผลการแข่ง ไม่อาจบ่งชี้ผู้ชนะได้ ผู้เล่นต้องทำการเริ่มการแข่งใหม่ หรือเลือกที่จะตกรอบไป

   3. กรณีที่ 3: ถ้าผู้เล่นมากกว่าสามคนหลุกจากเกม เนื่องจากปัญหาของเซิฟเวอร์เกม  การแข่งจะไม่นับผล และคู่ต่อไปจะเริ่มขึ้น หลังการยืนยันสถานการณ์ของเซิฟเวอร์ว่าปรกติแล้ว
  5. ถ้าผู้เล่นตั้งใจทำผิดกฎกติกา เกมอาจจะจบลงด้วยผลการตัดสิทธิ์จากกรรมการ
 11. การเล่นไม่เหมาะสม
  1. การ กระทำต่อไปนี้อาจจะส่งผลให้มองเป็นการเล่นไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะได้รับใบเหลือง หรือถูกปรับแพ้ หรือตัดสิทธิจาการแข่งขัน ขึ้นกับตัวกรรมการในการตัดสินใจ:
   1. ใช้โปรแกรมไม่เหมาะสมเช่น การโกง หรือการแฮคแผนที่
   2. การตั้งใจหลุดจากการเล่น
   3. การใช้งานการตั้งค่าเกินกว่ามาตรฐาน และการตั้งค่าที่เกินกำหนด
   4. 'การพูดไม่จำเป็น' ระหว่างการแข่ง ซึ่งเป็นการสนทนาที่ไม่เกินเลยจากนี้:
    1. คำทักทายระหว่างผู้เล่น
    2. พิมพ์ 'p' เพื่อขอการหยุดระหว่างเกม
    3. สัญญาณบ่งบอกว่าแพ้ (เช่น. 'gg', 'GG', หรือข้อความที่บ่งบอกว่าใช้ตัดสินผู้ชนะได้)
    4. การสนทนาระหว่างผู้เล่นที่ไม่รุนแรงหรือไม่มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬา
   5. การตัั้งใจแพ้ในเกมการแข่ง
   6. เงื่อนไข อื่นๆ(สื่อ, หัวหน้าทีม ผู้เล่น ผู้เข้าชม อื่นๆ) ที่ทำให้เกิดการเล่นที่ไม่เหมาะสมหรือยุติธรรมต่อการแข่ง  การกระทำนี้จะส่งผลให้โดนตักเตือน หรือผรับแพ้ไปขึ้นกับตัวกรรมการในการตัดสิน
   7. พฤติกรรมไม่มีนำใจนักกีฬา หรือก้าวร้าว (เช่น ตะโกน สบถ)
   8. การกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นมืออาชีพที่มีต่อผู้เล่นอื่นๆ (รวมถึงในเกม).
   9. การใช้โปรแกรมบั๊ก ที่ทำให้คณะกรรมการตัดสินว่าการเล่นนั้นไม่เหมาะสม
  2. ถ้า พบพฤติกรรมว่าผู้เล่นใดทำการรุนแรง ในด้านการเล่นไม่เหมาะสม ผู้เล่นนั้นๆอาจจะโดนการตัดสินจากกรรมการ โดยการได้รับการเตือน หรือ การปรับแพ้ หรือ ในกรณีที่รุนแรงมาก จะถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันไป
  3. ระหว่างรอบ แกรนด์ไฟนอล, ทางคณะกรรมการอาจจะตัดสินการกระทำใดๆ ผ่านทางรูปแบบของท่าทางในการเล่นที่เหมาะสม
 12. การแข่งบนเวที (ทัวร์นาเมนต์นอกสถานที่ – QYC Season Grand Finals)
  1. WARGAMING อาจจะทำการออกแบบคู่การแข่งบนเวที การปฎิเสธการเล่นบนเวที อาจจะส่งผลให้ปรับแพ้ในการเล่นบนเวที
  2. WARGAMING อาจจะร้องขอในการเปลี่ยนแปลงหน้าจอในสัดส่วนที่เหมาะสมในการถ่ายทอดสด
  3. ผู้เล่นที่ทำการเล่นบนเวที ต้องสวมใส่เครื่องแบบของทีม หรือชุดบนเวทีจากทาง WARGAMING.
  4. ปฎิเสธการใส่เครืองแบบบนเวที มีผลในการปรับแพ้ได้
  5. ผุ้เล่นทุกคนต้องสวมใส่หูฟังของทาง WARGAMING. อัตราความดังของเกมอาจจะจะทำการปรับได้เมื่อได้รับการยืนยันจากทางกรรมการ
  6. การ ร้องขอให้หยุดเล่นบนเวที ต้องทำการส่งข้อความ “P” ซ้ำๆ ผ่านทางช่องสนทนาในเกม ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านการพิมพ์  ผู้เล่นอาจจะร้องขอการหยุดโดยการยกมือ
  7. ผู้เล่นไม่สามารถหยุดเกมได้ ด้วยตัวเองระหว่างการแข่งบนเวที  ในกรณีที่มีปัญหา  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และระยะเวลาการหยุด กรรมการอาจจะตัดสินใจในการเตือน หรือปรับแพ้ไป
  8. หลังการรีวิวเหตุผลการหยุด  กรรมการอาจจะตัดสินใจในการเตือน หรือปรับแพ้ในทีมที่หยุดการแข่งโดยไม่มีเหตุอันควร
  9. ถ้า ผู้เล่นขัดขวางการเล่น ผ่านการสนทนา อันไม่สมควร ระหว่างการเล่นบนเวที  ผู้เล่นอาจจะได้รับคำเตือน  ส่งผลให้แพ้ในการแข่ง หรือตกรอบการแข่งด้วยคำตัดสินจากกรรมการ ('การสนทนาที่ไม่เหมาะสม' หมายถึง 'การเล่นไม่เหมาะสม' ในส่วนของกติกา)
 13. การเตือนจากทางการ และส่วนตัว - ใบแดงและใบเหลือง
  1. ใบเหลืองคือการเตือนอย่างเป็นทางการสำหรับกดการลงโทษ  2 ใบเหลือง = 1 ใบแดง
  2. ใบเหลืองมอบให้แบบทีม  ทุกใบเหลืองที่มอบให้ทีม จะคงอยู่ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์
  3. ใบแดง หมายถึงการปรับแพ้การแข่งขัน
  4. ใบแดง มีผลในทันทีจากกรรมการ และมีผลให้ตกรอบไป
  5. การตัดสิทธิในสถานการณ์ที่ร้ายแรง และผลของการตัดสิทธิจากการแข่งปัจจุบัน และรอบ แกรนด์ไฟนอล
 14. รางวัลทอง
  1. ทองจะทำการมอบให้แก่ไอดีผู้เล่นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  2. การจ่ายทองจะทำการภายใน 14 วัน หลังจากที่ทัวร์นาเมนต์จบลง
  3. อาจจะมีการล่าช้าในการมอบทองถ้าผุ้เล่นเปลี่ยนชื่อในระหว่าง หรือทันที ที่การแข่งได้จบลง
 15. มาตรการณ์สุดท้าย
  1. อ้างกฎที่กล่าวมาข้างต้นไว้ในกรณีต่อไปนี้:
   1. ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของ WARGAMING ในการตัดสินใจ และเลือกที่จะใช้งานเวอร์ชั่นล่าสุดของเกมในการแข่ง
   2. ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของ WARGAMING ในการตัดสินใจ  และเลือกการตั้งค่าของเกมในการใช้งานของเวอร์ชั่นล่าสุด
   3. ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของ WARGAMING ในการตัดสินใจ และเลือกใช้โปรแกรมป้องกันการโกงเวอร์ชั่นใหม่ และหรือ ระบบการป้องกันการโกงอื่นๆ
   4. ขึ้น อยู่กับคณะกรรมการของ WARGAMING ในการตัดสินใจ  และเลือกเปลี่ยนค่าการตั้งเกม และหรือ คำแนะนำในการปฎิบัติงานที่แตกต่างระหว่างการออนไลน์ และออฟไลน์
  2. ใน ตอนท้ายของการแข่ง ผุ้เล่นจะต้องนั่งอยู่ที่เดิม จนกว่าหน้าจอ ชนะ/แพ้ ยังแสดงอยู่ และรอจนกว่ากรรมการจะบันทึกผลการแข่ง และบันทึกรีเพลย์เสร็จสิ้น  การปิดหน้าจอผล ชนะ/แพ้ โดยไม่ได้เซฟโดยกรรมการ อาจจะส่งผลให้ปรับแพ้ได้
  3. WARGAMING ขอสงวนสิทธิในการลงซอฟท์แวร์และ หรือ ระบบในการดูการแข่งขันเพื่อเก็บข้อมูล
  4. การแข่งขัน 'World of Tanks' มีขั้นตอนงานดังนี้:
   1. รอบแบ่งกลุ่ม: พบกันหมด, เล่นแบบหนึ่งเกม (BO1)
   2. รอบรองและชิงประจำสัปดาห์: แพ้คัดออก, ชนะ 2 ใน 3 เกม (BO3)
   3. เซมิ/แกรนด์ไฟนอล: แพ้คัดออก, ชนะ 3 ใน 5 เกม (BO5)
  5. เพื่อการยืนยันในการเกิดสถานการณ์ใดๆ ทุกๆทีมมีหน้าที่ในการเก็บรีเพลย์ของทุกๆเกมสำหรับ QYC Q2. ซึ่งอาจจะมีปัญหาได้ในกรณีที่ไม่บันทึกรีเพลย์ไว้ เพื่อใช้ในการโต้แย้งต่อทีมของท่านเอง
  6. ในกรณีที่เกิดการโต้แย้ง  การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
ควอเตอร์ 3 กติกาพื้นฐาน รับชมสด
ปิด