Thứ hạng

Nội dung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm hiểu về làm thế nào để theo dõi thứ hạng của clan bạn, xem thứ hạng của clan khác và kiểm tra lịch sử xếp hạng trong vòng 07 ngày qua.

 

Thứ hạng của clan tôi

Để xem thứ hạng của clan bạn, đăng nhập vào portal:

  1. Click vào “Log in”.
  2. Nhập email và mật khẩu.
  3. Click vào Log in một lần nữa.

 

 Để tới thứ hạng của clan bạn trong Bảng Xếp hạng, click "Go to your clan's position".

Thứ hạng của clan bạn được đánh dấu bằng màu cam.

Để xem thứ hạng của clan bạn trong một giai đoạn khác, click chọn một  giai đoạn khác trong Bảng giai đoạn Đánh giá. Xem Giai đoạn Đánh giá.

Chỉ số động phản ánh sự thay đổi vị trí của clan so với ngày hôm trước. Xem Chỉ số động.

 

Nếu vài clan có cùng điểm, clan nào khởi tạo trước sẽ được xếp hạng trước.

Thứ hạng được cập nhật mỗi đêm. Bảng xếp hạng hiển thị thứ hạng của các clan vào ngày hôm trước; tất cả các thành tích của ngày hiện tại sẽ được cập nhật trong Bảng xếp hạng ngày hôm sau.

Nếu clan của bạn không nằm trong Bảng xếp hạng, xem tiêu chuẩn đánh giá.

Quay lại Nội dung »

 

Tìm kiếm clan

Để tìm một clan trong Bảng xếp hạng, điền tên clan vào hộp tìm kiếm và click  (Tìm kiếm/Search). Thứ hạng của clan vừa tìm trong Bảng xếp hạng sẽ được đánh dấu với màu ghi.

Khi bạn bắt đầu nhập tên clan ở Hộp tìm kiếm, một danh sách những tên gợi ý có thể khớp với trường cần tìm kiếm sẽ được hiển thị.

Nếu không có kết quả nào được tìm thấy, kiểm tra lại tên clan bạn đã nhập và lặp lại quá trình tìm kiếm.

Để bắt đầu một Tìm kiếm mới:

  1. Click  (Xóa/Clear).
  2. Nhập tên clan mới cần tìm.
  3. Click  (Tìm/Search). Hệ thống sẽ thực hiện lại quá trình tìm kiếm.

Quay lại Nội dung »

 

Lịch sử xếp hạng

Bạn có thể xem lịch sử xếp hạng của giai đoạn 7 ngày qua.

Để xem lịch sử xếp hạng cho một ngày nhất định:

  1. Chọn Ngày xếp hạng
  2. Chọn 1 ngày. Thứ hạng sẽ được hiển thị cho ngày đã chọn.

 

  

Quay lại Đánh giá Clan »

Bắt đầu Thứ hạng
Đóng