Bắt đầu

Nội dung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc chương này để hiểu về các tiêu chuẩn đánh giá và cơ sở của hệ thống xếp hạng.

 

Tiêu chuẩn đánh giá

Để được đánh giá, clan của bạn phải có ít nhất 15 thành viên.

 

 

 

 

 

 Back to Contents » 

Cơ bản

Bảng xếp hạng hiển thị thành tích chiến đấu trên Global Map của các clan:

 

 

 

Giai đoạn đánh giá

Đánh giá được cung cếp cho các giai đoạn sau:

  • Tổng thể
  • 4 tuần
  • 7 ngày
  • 1 ngày

Để xem một giai đoạn nhất định, click chọn 1 giai đoạn ở bảng Giai đoạn đánh giá.

Ngày trong giai đoạn đánh giá được hiển thị ở bảng giai đoạn đánh giá.

Giai đoạn đánh giá được tính từ ngày hiện tại và được reset hàng ngày:

 

Quay lại Nội dung »

Hạng mục đánh giá

Các clan được đánh giá theo các hạng mục sau:

Thứ hạng Clan
Thứ hạng cá nhân trung bình của thành viên clan
Trung bình số trận đánh của thành viên clan
Tổng số phương tiện tier 10
Đánh giá trên Global Map

Vị trí của Clan trong bảng xếp hạng phụ thuộc vào hạng mục được chọn.

Để xem thứ hạng ở một hạng mục nhất định, click chọn hạng mục đó ở Bảng hạng mục.

 Quay lại Nội dung »

Chỉ số động

Chỉ số động chỉ ra sự thay đổi thứ hạng của các clan so với ngày hôm trước:

 green — Tăng thứ hạng
 red — Giảm thứ hạng

Chỉ số hiển thị số vị trí mà clan dịch chuyển lên hoặc xuống trong bảng xếp hạng.

Các Chỉ số được làm tròn theo luật sau: nếu giá trị lớn hơn 10.000 (ví dụ +15.323 thứ hạng), chỉ số sẽ được làm tròn tới hàng trăm gần nhất và được hiển thị là +15.3K, với K = 1.000 thứ hạng.

 

Quay lại Đánh giá Clan »

Đóng