Battle in APAC: กระบวนการภารกิจ

เสร็จสิ้นภารกิจในในแต่ละสัปดาห์ของ Battle in APAC นั้นไม่เพียงแค่เพิ่มโอกาสในการคว้าชัยของประเทศของคุณเท่านั้น มันยังมอบโอกาสในการรับรางวัลดีๆไปใช้งานอีกด้วย

ภารกิจก้าวหน้าเหล่านี้ ได้ออกแบบมาพิเศษสำหรับผู้เล่นที่ต้องการพิชิตทุกอุปสรรคที่มีในเส้นทางการเดินทางครั้งนี้  ภารกิจประจำสัปดาห์ยิ่งมากเท่าใดที่คุณทำได้ ก็จะยิ่งเพิ่มรางวัลให้คุณ ขอให้โชคดี!

โน๊ต: ทุกภารกิจประจำสัปดาห์ที่ทำสำเร็จ ตลอดทุกสัปดาห์ จะนับยอดรวม ในการใช้งานเพื่อปลดล็อคภารกิจก้าวหน้า

(เช่น ห้าภารกิจที่ทำสำเร็จในสัปดาห์ที่ 1 + 10 ภารกิจที่ทำสำเร็จในสัปดาห์ที่ 2 ปลดล็อคภารกิจ Battle in APAC - 5x , 10x , 15x Milestone )


เริ่มภารกิจ: 1 พฤศจิกายน 2560 (พุธ) @ 14:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

สิ้นสุดภารกิจ30 พฤศจิกายน 2560 (พฤหัสบดี) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

 

 • ภารกิจ: Battle in APAC - 5x Milestone
 • ภารกิจ: Battle in APAC - 10x Milestone
 • ภารกิจ: Battle in APAC - 15x Milestone
 • ภารกิจ: Battle in APAC - 20x Milestone
 • ภารกิจ: Battle in APAC - 30x Milestone
 • ภารกิจ: Battle in APAC - 40x Milestone
 • ภารกิจ: Battle in APAC - 50x Milestone
 • ภารกิจ: Battle in APAC - 60x Milestone
 • ภารกิจ: Battle in APAC - 70x Milestone
 • ภารกิจ: Battle in APAC - 80x Milestone
 • ภารกิจ: Battle in APAC - 90x Milestone
 • ภารกิจ: Battle in APAC - 100x Milestone
ภารกิจ: Battle in APAC - 5x Milestone

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม/การบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ทำสำเร็จใน 5 Battle in APAC ภารกิจประจำสัปดาห์
 • ต้องใช้งานรถถังระดับ 4 ขึ้นไป
 • หนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 • 1x Automatic Fire Extinguisher

 • 1x Large First Aid Kit
 • 1x Large Repair Kit
ภารกิจ: Battle in APAC - 10x Milestone

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม/การบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ทำสำเร็จใน 10 Battle in APAC ภารกิจประจำสัปดาห์
 • ต้องใช้งานรถถังระดับ 4 ขึ้นไป
 • หนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 • 1x กองหนุนสำรอง: +50% EXP (ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
 • 1x กองหนุนสำรอง: +200% EXP อิสระ (ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
ภารกิจ: Battle in APAC - 15x Milestone

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม/การบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ทำสำเร็จใน 15 Battle in APAC ภารกิจประจำสัปดาห์
 • ต้องใช้งานรถถังระดับ 4 ขึ้นไป
 • หนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 •  1x ช่องโรงรถ

ภารกิจ: Battle in APAC - 20x Milestone

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม/การบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ทำสำเร็จใน 20 Battle in APAC ภารกิจประจำสัปดาห์
 • ต้องใช้งานรถถังระดับ 4 ขึ้นไป
 • หนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 •  1x Small First Aid Kit

 • 1x Large First Aid Kit
 • 1x Small Repair Kit
 • 1x Large Repair Kit
 • 1x Manual Fire Extinguisher
 • 1x Automatic Fire Extinguisher
ภารกิจ: Battle in APAC - 30x Milestone

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม/การบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ทำสำเร็จใน 30 Battle in APAC ภารกิจประจำสัปดาห์
 • ต้องใช้งานรถถังระดับ 4 ขึ้นไป
 • หนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 •  1x Camouflage Net

ภารกิจ: Battle in APAC - 40x Milestone

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม/การบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ทำสำเร็จใน 40 Battle in APAC ภารกิจประจำสัปดาห์
 • ต้องใช้งานรถถังระดับ 4 ขึ้นไป
 • หนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 • 3x กองหนุนสำรอง: +100% EXP (ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
 • 3x กองหนุนสำรอง: +200% EXP ลูกเรือ (ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
 • 3x กองหนุนสำรอง: +200% EXP อิสระ (ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
ภารกิจ: Battle in APAC - 50x Milestone

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม/การบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ทำสำเร็จใน 50 Battle in APAC ภารกิจประจำสัปดาห์
 • ต้องใช้งานรถถังระดับ 4 ขึ้นไป
 • หนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 •  1x Improved Ventilation Class 3

 •  1x Enhanced Gun Laying Drive

 •  1x Large-Caliber Tank Gun Rammer

ภารกิจ: Battle in APAC - 60x Milestone

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม/การบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ทำสำเร็จใน 60 Battle in APAC ภารกิจประจำสัปดาห์
 • ต้องใช้งานรถถังระดับ 4 ขึ้นไป
 • หนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 • 3x กองหนุนสำรอง: +100% EXP (ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
 • 3x กองหนุนสำรอง: +200% EXP ลูกเรือ (ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
 • 3x กองหนุนสำรอง: +200% EXP อิสระ (ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
ภารกิจ: Battle in APAC - 70x Milestone

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม/การบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ทำสำเร็จใน 70 Battle in APAC ภารกิจประจำสัปดาห์
 • ต้องใช้งานรถถังระดับ 4 ขึ้นไป
 • หนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 • 7x กองหนุนสำรอง: +300% EXP อิสระ (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)
ภารกิจ: Battle in APAC - 80x Milestone

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม/การบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ทำสำเร็จใน 80 Battle in APAC ภารกิจประจำสัปดาห์
 • ต้องใช้งานรถถังระดับ 4 ขึ้นไป
 • หนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 • 100,000 
 • 5x กองหนุนสำรอง: +50% เงินในเกม (ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
ภารกิจ: Battle in APAC - 90x Milestone

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม/การบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ทำสำเร็จใน 90 Battle in APAC ภารกิจประจำสัปดาห์
 • ต้องใช้งานรถถังระดับ 4 ขึ้นไป
 • หนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 • 1 day Premium Account time
 • 1x Toolbox
 • 10x กองหนุนสำรอง: +50% เงินในเกม(ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
ภารกิจ: Battle in APAC - 100x Milestone

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม/การบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ทำสำเร็จใน 100 Battle in APAC ภารกิจประจำสัปดาห์
 • ต้องใช้งานรถถังระดับ 4 ขึ้นไป
 • หนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 • VI AC 4 Experimental  

  โน๊ต: ผู้เล่นที่มีรถถังคันนี้แล้ว จะได้รับ 1,420,000 เครดิตไปแทน
 •  1x ช่องโรงรถ

 


มีอะไรต่อไป?

ปิด