[JP] Koshien 2021 - Solo/Duo registration
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[JP] Koshien 2021 - Solo/Duo registration

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc

Chi tiết

  • 54 Đội đã xác nhận
  • SE + RR Nhánh Tour đấu
  • HK Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

  • Định dạng Đội 1 + 1 dự bị
  • Chế độ đánh Attack/Defense
  • Cấp xe VI
  • Tổng cấp xe cho phép 18
  • Thông tin thêm This tournament is open to players physically residing in Japan ONLY – teams with players from outside Japan will not be permitted to enter.

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Mines

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký
Đóng