Casual - King of the Hill - Tier X #11
Đóng đăng ký sau: Tham dự Ngay

[Casual] King of the Hill - Tier X #11

Đóng đăng ký sau:

Tham dự Ngay
Welcome to King of the Hill! The best of the best will walk away with the bonanza!

Lịch thi đấu

Thời gian thi đấu sẽ được đăng tải sau khi kết thúc quá trình đăng ký.

Chi tiết

 • 91/512 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold Tổng giải thưởng

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 1
 • Chế độ đánh Encounter battle
 • Cấp xe X
 • Tổng cấp xe cho phép 10
 • Thông tin thêm Base Capture Time: 60 seconds Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 1 player (2) Total Tier: At least 10 Tier Points

Bản đồ

Mines
Ruinberg
Himmelsdorf
Lakeville
Ensk

Phần thưởng

Đối với các đội đạt thứ hạng đủ cao, mọi thành viên, trừ lính dự bị, sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Vị trí Phần thưởng
1st Place 1000 gold per player
2nd Place 500 gold per player

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
 • Draw Rule:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Stage 1: Single Elimination, Bo1
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Sunday, 19:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Encounter mode
 • Battle Time: 7 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 1 player only (no reserves)
 • Max Teams: 512 teams (4 groups of 128 teams)
 • Format: 1/10 (1x Tier X)
 • Base Capture Time: 60 Seconds
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no team scores a victory condition, both teams results are counted as an automatic defeat.
Đóng