Casual - Crystal Warfare: Emerald #17 (Tier VII)
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Crystal Warfare: Emerald #17 (Tier VII)

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the Emerald Crystal Domain! Get your squad ready for a tumultous adventure!

Chi tiết

 • 36/128 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0, ASIA 1 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 5 + 1 dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe VII
 • Tổng cấp xe cho phép 35
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 4 players (2) Total Tier: At least 28 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Mines
Cliff
Steppes
Ruinberg
Siegfried Line

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
 • Draw Rule:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Stage 1: Single Elimination, Bo3
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Thursday 10/12, 19:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Attack & Defense
 • Battle Time: 7 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 5 players + 1 reserve (max 6 players)
 • Max Teams: 128 teams
 • Format: 5/35 (5x Tier 7)
 • Map Pool: Mines / Lakeville / Siegfried Line / Ruinberg / Steppes / Cliff / Himmelsdorf / Ghost Town
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition. Both teams results are counted as an automatic defeat.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st Place 800 gold per player
2nd Place 600 gold per player
3rd/4th Place  400 gold per player
5th/8th Place 300 gold per player
9th/16th Place 100 gold per player
Đóng