อัพเดท 1.13: โหมดเกมใหม่และการเปลี่ยนแปลงความสมดุล

ปิด