ข้อมูลกิจกรรม

Operation "Safari": หอเกียรติยศ

ข้อมูลเมื่อ:
ผู้เล่น กองทัพ ตำแหน่ง คะแนนชื่อเสียง ชั้นรางวัล
x

รางวัลผู้เล่น

ทองในเกม
ทรัพยากรอุตสาหกรรม
พาหนะ

ลายพราง

ชั้นรางวัลสูงสุด

ชั้นรางวัล:

ในการรับรางวัลชั้นสูงกว่า คุณต้องมีคะแนนชื่อเสียงมากกว่านี้ คะแนนชื่อเสียงที่ต้องใช้: .

ในการได้รับรางวัลเล่น การรบกองทัพให้มากกว่านี้

x

รางวัลผู้เล่น

ทองในเกม
ทรัพยากรอุตสาหกรรม
พาหนะ

ลายพราง

ชั้นรางวัลสูงสุด

ชั้นรางวัล:

ในการรับรางวัลชั้นสูงกว่า คุณต้องมีคะแนนชื่อเสียงมากกว่านี้ คะแนนชื่อเสียงที่ต้องใช้: .

ในการได้รับรางวัลเล่น การรบกองทัพให้มากกว่านี้

ตำแหน่งต่อหน้า:
ข้อมูลเมื่อ:
กองทัพ คะแนนชื่อเสียงรวม คะแนนชื่อเสียงการรบ คะแนนชื่อเสียงงาน ชั้นรางวัล
x

รางวัลกองทัพ

ทองในเกม
ทรัพยากรอุตสาหกรรม
พาหนะ

ชั้นรางวัลสูงสุด

ชั้นรางวัล:

ในการรับรางวัลชั้นสูงกว่า คุณต้องมีคะแนนชื่อเสียงมากกว่านี้ คะแนนชื่อเสียงที่ต้องใช้: .

ในการได้รับรางวัลเล่น การรบกองทัพให้มากกว่านี้

x

รางวัลกองทัพ

ทองในเกม
ทรัพยากรอุตสาหกรรม
พาหนะ

ชั้นรางวัลสูงสุด

ชั้นรางวัล:

ในการรับรางวัลชั้นสูงกว่า คุณต้องมีคะแนนชื่อเสียงมากกว่านี้ คะแนนชื่อเสียงที่ต้องใช้: .

ในการได้รับรางวัลเล่น การรบกองทัพให้มากกว่านี้

ตำแหน่งต่อหน้า:
ปิด