HK AU - King of the Hill - Tier VIII #81
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[HK] [AU] King of the Hill - Tier VIII #81

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to King of the Hill! The best of the best will walk away with the bonanza!

Chi tiết

 • 196/256 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold Tổng giải thưởng
 • HK, AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 1
 • Chế độ đánh Encounter battle
 • Cấp xe VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 8
 • Thông tin thêm Base Capture Time: 60 seconds Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 1 player (2) Total Tier: At least 8 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Lakeville
Ensk
Erlenberg
Mines

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
 • Draw Rule:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Stage 1: Single Elimination, Bo1
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Sunday
 • 20:00 UTC +8 (HK server)
 • 21:00 UTC +11 (AU server)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Encounter mode
 • Battle Time: 7 minutes
 • Roster Limit: 1 player only (no reserves)
 • Max Teams: 256 teams (4 groups of 64 teams)
 • Format: 1/8 (1x Tier VIII)
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition, both teams results are counted as an automatic defeat.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st Place 800 gold per player
2nd Place 400 gold per player
Đóng