Casual - CANCELLED - Crystal Warfare: Emerald #68 (Tier VI)
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] CANCELLED - Crystal Warfare: Emerald #68 (Tier VI)

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the Emerald Crystal Domain! Get your squad ready for a tumultous adventure!

Chi tiết

 • 36/64 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold Tổng giải thưởng
 • HK Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 2
 • Chế độ đánh Encounter battle
 • Cấp xe VI
 • Tổng cấp xe cho phép 12
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 2 players (2) Total Tier: At least 12 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Lakeville
Ensk
Mines
Ruinberg

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
 • Draw Rule:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Stage 1: Single Elimination, Bo1
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Thursday 10/04, 20:00 UTC+8
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Encounter
 • Battle Time: 7 minutes
 • Roster Limit: 2 players
 • Max Teams: 64 teams
 • Format: 2/12 (2x Tier 6)
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition, both teams results are counted as an automatic defeat.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st Place 600 gold per player
2nd Place 450 gold per player
3rd/4th Place  300 gold per player
5th/8th Place 200 gold per player
9th/16th Place 100 gold per player
Đóng