Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

Khuyến mại Month of Warfare

Sự kiện In-game
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Các chỉ huy thân mến!

Các bạn đã sẵn sàng cho những trận đánh tháng 7 chưa? Một cỗ xe tăng cực kỳ hiếm đang chờ đợi các bạn đấy! Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một nhiệm vụ mới gồm nhiều phần vào ngày mai với rất nhiều chiến lợi phẩm. Hãy hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trước cuối tháng và KV-220 sẽ thuộc về bạn.

Tháng 7 này cũng kỉ niệm trận đánh Prokhorovka nên bạn sẽ nhận được nhiều EXP hơn nếu chơi trên bản đồ này.

Ra trận thôi!


04 - 31/7: Month of Warfare

Ngày bắt đầu Sự kiện: 4 tháng 7 năm 2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Ngày kết thúc Sự kiện: 31 tháng 7 năm 2014 (thứ 5) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Vui lòng chú ý rằng thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.  

Bản đồ của Tháng: Prokhorovka
 x1,1 EXP khi chơi bản đồ Prokhorovka

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Các nhiệm vụ làm nhiều lần
 • Chơi bản đồ 'Prokhorovka'
 • Thắng trận đánh
 • x1,1 EXP

Nhiệm vụ: Nations at War
Nhận tăng KV-220 và Chỗ trống trong Ga-ra nếu hoàn thành các nhiệm vụ sau 

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Hoàn thành các nhiệm vụ sau:
  • The Damage is Done
  • Reconnaissance
 • KV-220
 • 1x Chỗ trống trong Ga-ra

Nhiệm vụ: The Damage is Done
Nhận Thời hạn Premium và thiết bị tương ứng nếu hoàn thành các nhiệm vụ sau

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Hoàn thành các nhiệm vụ sau:
  • Damage Check Point USSR
  • Damage Check Point France
  • Damage Check Point USA
  • Damage Check Point Britain
  • Damage Check Point Germany
  • Damage Check Point China
  • Damage Check Point Japan
 • 3 Ngày Premium
 • 1x Bộ hỗ trợ nạp đạn tăng cỡ trung
 • 1x Bộ hỗ trợ nạp đạn pháo cỡ trung

Nhiệm vụ: Damage Check Point USSR
Nhận 5x Lương thực Chiến đấu Bổ sung nếu gây ra 75.000 thiệt hại khi dùng tăng Liên Xô 

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Liên Xô
 • Gây 75.000 thiệt hại
 • Trong Top 10 game thủ nhận nhiều EXP nhất
 • 5x Lương thực Chiến đấu Bổ sung

Nhiệm vụ: Damage Check Point France
Nhận 5x Cà phê Đặc nếu gây ra 75.000 thiệt hại khi dùng tăng Pháp

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Pháp
 • Gây 75.000 thiệt hại
 • Trong Top 10 game thủ nhận nhiều EXP nhất
 • 5x Cà phê Đặc

Nhiệm vụ: Damage Check Point USA
Nhận 5x Thùng Cola nếu gây ra 75.000 thiệt hại khi dùng tăng Mỹ

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Tăng Mỹ
 • Gây 75.000 thiệt hại
 • Trong Top 10 game thủ nhận nhiều EXP nhất
 • 5xThùng Cola

Nhiệm vụ: Damage Check Point Britain
Nhận 5x Bánh Pudding và Tra nếu gây ra 75.000 thiệt hại khi dùng tăng Anh

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Anh
 • Gây 75.000 thiệt hại
 • Trong Top 10 game thủ nhận nhiều EXP nhất
 • 5x bánh Puddiing và Trà

Nhiệm vụ: Damage Check Point Germany
Nhận 5x Sô-cô-la nếu gây ra 75.000 thiệt hại khi dùng tăng Đức

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Đức
 • Gây 75.000 thiệt hại
 • Trong Top 10 game thủ nhận nhiều EXP nhất
 • 5x Sô-cô-la

Nhiệm vụ: Damage Check Point China
Nhận 5x Lương khô nếu gây ra 75.000 thiệt hại khi dùng tăng Trung Quốc

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Trung Quốc
 • Gây 75.000 thiệt hại
 • Trong Top 10 game thủ nhận nhiều EXP nhất
 • 5x Lương khô

Nhiệm vụ: Damage Check Point Japan
Nhận 5x Cơm nắm nếu gây ra 75.000 thiệt hại khi dùng tăng Nhật

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Nhật
 • Gây 75.000 thiệt hại
 • Trong Top 10 game thủ nhận nhiều EXP nhất
 • 5x Cơm nắm

Nhiệm vụ: Reconnaissance
Nhận Thiết bị tương ứng nếu hoàn thành các nhiệm vụ sau

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Hoàn thành các nhiệm vụ sau:
  • Assist Check Point USSR
  • Assist Check Point France
  • Assist Check Point USA
  • Assist Check Point Britain
  • Assist Check Point Germany
  • Assist Check Point China
  • Assist Check Point Japan
 • 1x Kính quang học
 • 1x Ống nhòm 2 mắt

Nhiệm vụ: Assist Check Point USSR
Nhận 3x Lương thực Chiến đấu Bổ sung nếu tích lũy được 25.000 thiệt hại nhờ bạn phát hiện khi dùng tăng Liên Xô

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Liên Xô
 • 25.000 thiệt hại nhờ bạn phát hiện
 • Trong Top 10 game thủ nhiều EXP nhất đội
 • Sống sót qua trận đánh
 • 3x Lương thực Chiến đấu Bổ sung

Nhiệm vụ: Assist Check Point France
Nhận 3x Cà phê Đặc nếu tích lũy được 25.000 thiệt hại nhờ bạn phát hiện khi dùng tăng Pháp

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Pháp
 • 25.000 thiệt hại nhờ bạn phát hiện
 • Trong Top 10 game thủ nhiều EXP nhất đội
 • Sống sót qua trận đánh
 • 3x Cà phê Đặc

Nhiệm vụ: Assist Check Point USA
Nhận 3x Thùng Cola nếu tích lũy được 25.000 thiệt hại nhờ bạn phát hiện khi dùng tăng Mỹ

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Mỹ
 • 25.000 thiệt hại nhờ bạn phát hiện
 • Trong Top 10 game thủ nhiều EXP nhất đội
 • Sống sót qua trận đánh
 • 3x Thùng Cola

Nhiệm vụ: Assist Check Point Britain
Nhận 3x bánh Pudding và Trà nếu tích lũy được 25.000 thiệt hại nhờ bạn phát hiện khi dùng tăng Anh

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Anh
 • 25.000 thiệt hại nhờ bạn phát hiện
 • Trong Top 10 game thủ nhiều EXP nhất đội
 • Sống sót qua trận đánh
 • 3x bánh Pudding và Trà

Nhiệm vụ: Assist Check Point Germany
Nhận 3x Sô-cô-la nếu tích lũy được 25.000 thiệt hại nhờ bạn phát hiện khi dùng tăng Đức

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Đức
 • 25.000 thiệt hại nhờ bạn phát hiện
 • Trong Top 10 game thủ nhiều EXP nhất đội
 • Sống sót qua trận đánh
 • 3x Sô-cô-la

Nhiệm vụ: Assist Check Point China
Nhận 3x Lương khô nếu tích lũy được 25.000 thiệt hại nhờ bạn phát hiện khi dùng tăng Trung Quốc

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Trung Quốc
 • 25.000 thiệt hại nhờ bạn phát hiện
 • Trong Top 10 game thủ nhiều EXP nhất đội
 • Sống sót qua trận đánh
 • 3x Lương khô

Nhiệm vụ: Assist Check Point Japan
Nhận 3x Cơm nắm nếu tích lũy được 25.000 thiệt hại nhờ bạn phát hiện khi dùng tăng Nhật

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Nhật
 • 25.000 thiệt hại nhờ bạn phát hiện
 • Trong Top 10 game thủ nhiều EXP nhất đội
 • Sống sót qua trận đánh
 • 3x Cơm nắm

Đóng