ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Cật nhật lần cuối: 22.08.2015

1. Giới thiệu

 1. Công ty Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus, hoặc bất kỳ một trong những đơn vị liên kết của công ty về các trò chơi Xbox, gồm cả Wargaming World Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus ("Wargaming", "chúng tôi", và "của chúng tôi") liên quan đến:
  1. các trang web của chúng tôi http://worldoftanks.asia, http://worldofwarplanes.asia, http://www.worldofwarships.asia, http://xbox.worldoftanks.com, http://wotgenerals.asia, http://wotblitz.asia/ (mỗi trang web như vậy gọi là một "Trang web");
  2. bất kỳ trò chơi di động hay trực tuyến nào của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, , "World of Tanks", "World of Warplanes", "World of Warships", “World of Tanks” trên Xbox 360 và Xbox One, “World of Tanks Generals”, hay “World of Tanks Blitz” (mỗi trò chơi như vậy gọi là một "Trò chơi"); và
  3. bất kỳ sản phầm và dịch vụ nào khác của chúng tôi (bao gồm các dịch vụ hỗ trợ) mà có thể truy cập được qua một nền tảng bên thứ ba, ứng dụng web hoặc dịch vụ mạng xã hội (gọi chung là "Dịch vụ Phụ thuộc").
 2. Các Điều khoản Dịch vụ này cũng chi phối mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi liên quan đến sự sử dụng của bạn đối với bất diễn đàn nào chúng tôi vận hành cho các Trò chơi ("Diễn đàn Trò chơi"). Các quy tắc và hướng dẫn áp dụng cho các Diễn đàn Trò chơi ("Quy tắc Diễn đàn") được đặt ra tại http://forum.worldoftanks.asia/index.php?/forum-5/announcement-3-forum-rules-and-guidelines/,và là một phần của các Điều khoản Dịch vụ này.
 3. Trong các Điều khoản Dịch vụ này chúng tôi gọi chung các Trang web, Trò chơi, Diễn đàn Trò chơi và Dịch vụ Phụ thuộc là "Dịch vụ".

2. Những người dùng dưới độ tuổi 13

 1. Nếu bạn dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu hợp pháp khác theo luật địa phương, vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ đọc và chấp thuận các Điều khoản Dịch vụ này thay mặt bạn trước khi bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn (hoặc cha mẹ hay người giám hộ của bạn, nếu áp dụng) không đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này, bạn không được sử dụng hay truy cập các Dịch vụ.
 2. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cố tình cho phép bất kỳ cá nhân nào dưới độ tuổi 13 hoặc độ tuổi tối thiểu hợp pháp khác theo các yêu cầu pháp lý địa phương sử dụng hay truy cập các Dịch vụ mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

3. Các sửa đổi đối với các Điều khoản Dịch vụ và Quy tắc Diễn đàn

 1. Vào từng thời điểm chúng tôi có thể cần phải sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này, chẳng hạn như để phản ánh các sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc vì thay đổi về luật pháp. Nếu chúng tôi thực hiện một thay đổi quan trọng đối với các Điều khoản Dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và, nếu luật áp dụng yêu cầu, chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận của bạn. Nếu chúng tôi thực hiện một thay đổi không đáng kể đối với các Điều khoản Dịch vụ này mà không làm giảm các quyền lợi của bạn, chúng tôi sẽ đăng phiên bản mới của các Điều khoản Dịch vụ này lên các Trang web và phiên bản mới của các Điều khoản Dịch vụ này sẽ có hiệu lực ngày từ ngày đăng. Phiên bản mới nhất của các Điều khoản Dịch vụ này sẽ luôn có sẵn trên các Trang web, vì thế chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các cập nhật đối với các Điều khoản Dịch vụ này mỗi lần bạn sử dụng các Dịch vụ. Nếu bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ sau khi phiên bản mới của các Điều khoản Dịch vụ này đã có hiệu lực, chúng tôi sẽ xem là bạn đã chấp nhận phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ (ngoại trừ đối với các thay đổi quan trọng, trong trường hợp này chúng tôi cần có sự đồng ý của bạn). (Phần này không áp dụng với các thay đổi trong Quy tắc Diễn đàn , chúng sẽ được nói tới trong phần 3.2).
 2. Vào từng thời điểm chúng tôi có thể cần phải sửa đổi Quy tắc Diễn đàn, chẳng hạn như để đảm bảo rằng các Diễn đàn Trò chơi vận hành suôn sẻ và để phản ánh các nhu cầu của cộng đồng sử dụng các Diễn đàn Trò chơi. Phiên bản mới nhất của Quy tắc Diễn đàn sẽ luôn có sẵn trên Trang web. Bất kỳ phiên bản mới nào của Quy tắc Diễn đàn đều sẽ có hiệu lực ngay sau ngày đăng tải lên Trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Diễn đàn Trò chơi sau khi một phiên bản mới của Quy tắc Diễn đàn có hiệu lực, chúng tôi sẽ xem là bạn đã chấp thuận Quy tắc Diễn đàn đã sửa đổi.

4. Điều khoản Dịch vụ, Chính sách về Quyền riêng tư và Thỏa thuận Cấp phép cho Người dùng cuối

 1. Chính sách về Quyền riêng tư đặt ra cách chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được qua các Dịch vụ.
 2. 4.1   Để truy cập và sử dụng bất kỳ Trò chơi nào, bên cạnh việc chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này và Chính sách về Quyền riêng tư, bạn cũng phải chấp nhận Thỏa thuận Cấp phép cho Người dùng cuối ("EULA") cũng như các luật chơi ("Luật chơi") áp dụng đối với Trò chơi liên quan. Chúng tôi đưa ra các đường dẫn sau đến EULA và Luật chơi trong từng Trò chơi của chúng tôi:

   EULA

  Bạn cũng phải chấp nhận và tuân thủ toàn bộ quy tắc của các nền tảng bên ngoài có thể áp dụng cho một Trò chơi cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn các quy tắc của Trò chơi Xbox và các dịch vụ Xbox khác, các quy tắc của Appstore và Game Center của Apple, cũng như các quy tắc của Google Play. Bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ nền tảng bên ngoài nào cũng sẽ được được coi là một vi phạm căn bản của bạn đối với Các Điều khoản Dịch vụ.
 3. Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ hoặc Chính sách về Quyền riêng tư, bạn không được sử dụng hay truy cập bất kỳ Dịch vụ nào. Nếu bạn không chấp nhận EULA và Luật chơi áp dụng với một Trò chơi, bạn không được tải về hay sử dụng Trò chơi đó.

5. Tài khoản Wargaming của bạn

Tạo một Tài khoản

 1. Để sử dụng các Dịch vụ, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản Wargaming ("Tài khoản").
 2. Để tạo một Tài khoản, bạn phải có một địa chỉ email và sẽ được yêu cầu phải cung cấp một số thông tin cụ thể. (Chi tiết của thông tin mà bạn cần cung cấp được nêu ra trongChính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi). Điều quan trọng là bạn phải cung cấp thông tin này một cách trung thực và chính xác để chúng tôi có được các thông tin chính xác về bạn và Tài khoản của bạn.
 3. Khi tạo một Tài khoản bạn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp một 'tên người dùng' và/hoặc nhân vật đại diện cho bạn trong một Trò chơi và trên các Trang web của chúng tôi. Tên người dùng và nhân vật đại diện được liên kết với Tài khoản của bạn (nghĩa là không thể chuyển nhượng chúng cho bất kỳ người nào khác). Bạn không được sử dụng tên người dùng hay nhân vật đại diện mà đã được một người nào khác sử dụng, thô tục hay phản cảm, hoặc vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn có thắc mắc về đăng ký Tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://asia.wargaming.net/support/.
 4. 5.1   Cụ thể, để sử dụng các Dịch vụ dành cho các Trò chơi Xbox 360 hoặc Xbox One, bạn sẽ cần truy cập vào trang web và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập ID Microsoft Xbox Live của bạn. Tài khoản sẽ tự động được tạo ra với các thông tin đăng nhập ID Microsoft Xbox Live của bạn (email và biệt danh (gamertag)).

  Trong một số trường hợp, gồm một số Trò chơi cho iOS và Android, bạn cũng có thể đăng nhập thông qua hệ thống của bên thứ ba nào đó, nếu điều đó được cho phép rõ ràng trong Trò chơi.
 5. 5.1   Nếu có sự cho phép rõ ràng của Wargaming, có thể lập “tài khoản chơi thử” trong một số Trò chơi nhất định. Trong trường hợp này, bạn sẽ không nhận được tên người dùng hay mật khẩu riêng biệt. Cấp phép vào Trò chơi được thực hiện qua thiết bị kỹ thuật cụ thể mà bạn sử dụng (như điện thoại di động, máy tính bảng, v.v…)

  Tuy nhiên, một lời khuyên chắc chắn dành cho bạn là nên lập một Tài khoản chuẩn theo các quy định nêu trên. Nếu một “tài khoản dùng thử” được sử dụng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm lưu giữ tiến độ của bạn trong Trò chơi, đảm bảo tính khả dụng của các vật phẩm cũng như Hàng hóa ảo trong trò chơi hoặc sự an toàn cho bất kỳ khoản tiền hay tài sản giá trị nào trong Tài khoản. Những trường hợp có thể bị mất hoàn toàn một Tài khoản cùng tất cả tài sản đi liền bao gồm: mất thiết bị kỹ thuật, mất mật khẩu hoặc bất kỳ sửa đổi trái phép nào đối với hệ điều hành (“jailbreaking - chiếm quyền điều khiển”) hoặc phần mềm.

Chia sẻ Tài khoản

 1. Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến Tài khoản của mình. Bạn không nên tiết lộ ID tài khoản hay mật khẩu, câu hỏi bí mật hay câu trả lời cho bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Điều này bao gồm bạn bè, người thân, cha mẹ, bạn đời, đồng nghiệp, bạn cùng clan và người đứng đầu clan.
 2. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các hành động được thực hiện qua Tài khoản của bạn và những hành vi vi phạm các Điều khoản Sử dụng từ Tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào phát sinh từ bất kỳ sự sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản của bạn hay bất kỳ sự truy cập, sử dụng, sửa đổi, điều chỉnh và/hoặc tiết lộ trái phép nào đối với thông tin cá nhân của bạn.

Bảo mật Tài khoản của bạn

 1. Bạn phải đảm bảo rằng bạn bảo vệ Tài khoản và máy tính của bạn khỏi sự truy cập của bên thứ ba. Vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức tại https://asia.wargaming.net/support/ nếu bạn phát hiện thấy:
  1. bất kỳ sự sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản của bạn hay bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào; hoặc
  2. bất kỳ công cụ bẻ khóa nào được sử dụng hay có thể được sử dụng liên quan đến các Dịch vụ.
 2. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp thực tế, điện tử và quản lý nhằm giúp bảo vệ và ngăn ngừa sự truy cập, sử dụng, thay đổi, điều chỉnh và/hoặc tiết lộ trái phép đối với thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi nỗ lực trong phạm vi hợp lý để bảo mật thông tin cá nhân của bạn, các giao thức truyền tin trên hoặc qua Internet và thông tin cá nhân lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng rất dễ bị tấn công và không thể được đảm bảo là an toàn. Bên cạnh đó, các thông tin được gửi qua email không được bảo vệ bởi mã hóa và dễ bị chặn trong khi truyền.

6. Phí và Thanh toán

 1. Bạn không phải thanh toán bất kỳ khoản phí đăng ký nào để tạo Tài khoản. Tuy nhiên, một số Dịch vụ có thể yêu cầu bạn trả phí. Nếu bạn quyết định đăng ký sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào như thế, bạn phải đảm bảo rằng:
  1. bạn phải trên độ tuổi 13 hoặc nếu bạn dưới độ tuổi 13 thì cha mẹ hay người giám hộ của bạn đã gửi tất cả các thông tin giao dịch và đã đọc và chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này thay mặt bạn;
  2. bạn là chủ Tài khoản hợp lệ của Tài khoản mà bạn dùng để đăng ký sử dụng Dịch vụ;
  3. bạn được ủy quyền sử dụng thẻ tín dụng được nêu hay phương thức thanh toán khác đã được chấp nhận;
  4. tất cả thông tin mà bạn gửi là đúng và chính xác; (điều này bao gồm, không giới hạn, số thẻ tín dụng của bạn và ngày hết hạn, vì thế điều quan trọng là bạn phải giữ cho các chi tiết này luôn cập nhật); và
  5. bạn đồng ý trả tất cả các khoản phí phát sinh, bao gồm tất cả các khoản phí đăng ký lặp lại nào, trừ khi và cho đến khi bạn hủy Tài khoản của bạn hoặc hủy đăng ký sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào theo phần 14 của Điều khoản Dịch vụ.
 2. Bất kỳ khoản phí áp dụng nào đều phải thanh toán trước và không được hoàn lại. Vào từng thời điểm chúng tôi có thể điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung các khoản phí và phương thức thanh toán của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ đăng các thay đổi này lên phần tương ứng của (các) Trang web liên quan.
 3. Vui lòng nhớ rằng Tài khoản là của riêng bạn và không thể chuyển nhượng hay bán lại cho bất kỳ người dùng nào khác.
 4. NẾU BẠN ĐANG CHƠI CÁC TRÒ CHƠI CỦA CHÚNG TÔI TRÊN CÁC NỀN TẢNG BÊN NGOÀI NHƯ MICROSOFT XBOX, APPLE IOS HAY GOOGLE ANDROID, BẠN CŨNG PHẢI TUÂN THỦ TOÀN BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DO CÁC NỀN TẢNG BÊN THỨ BA ĐÓ ĐẶT RA. VIỆC TÍNH PHÍ VÀ THANH TOÁN TRONG CÁC TRÒ CHƠI ĐÓ PHỤ THUỘC VÀO QUY TẮC CỦA CÁC NỀN TẢNG NÓI TRÊN. WARGAMING SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO VỚI BẤT KỲ TÍNH CHẤT NÀO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NỀN TẢNG ĐÓ.

7. Nội dung

 1. Các Dịch vụ có chứa rất nhiều nội dung. Nội dung này bao gồm phần mềm, công nghệ, văn bản, các bài viết trên diễn đàn, tin nhắn trò chuyện, hồ sơ cá nhân, công cụ, tin nhắn, đường dẫn, email, âm nhạc, âm thanh, hình đồ họa, hình ảnh hoặc video về các Dịch vụ, cũng như thiết kế và giao diện của các Trang web và Trò chơi của chúng tôi. Các Dịch vụ cũng có thể cho phép bạn truy cập nội dung trực tuyến và không mở khóa được, quyền sử dụng sẽ gắn liền với các khóa hay mã mở khóa, mã sê-ri và/hoặc xác thực trực tuyến dưới bất kỳ hình thức nào và các thành tích đạt được trong trò chơi. Trong các Điều khoản Dịch vụ này chúng tôi đề cập tới tất cả nội dung có trong các Dịch vụ bằng từ "Nội dung".
 2. Nội dung và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Nội dung đều thuộc sở hữu của chúng tôi (hoặc các công ty con và đối tác của chúng tôi nếu áp dụng). Tuy nhiên, chúng tôi cấp cho bạn quyền cá nhân (được gọi là "giấy phép") để sử dụng Nội dung khi bạn truy cập và sử dụng các Dịch vụ. Giấy phép này là:
  1. 'không độc quyền' (nghĩa là chúng tôi có thể cấp cùng giấy phép đó cho những người khác);
  2. 'có thể hủy bỏ' (nghĩa là chúng tôi có thể hủy bỏ giấy phép này trong một số trường hợp cụ thể, chúng sẽ được giải thích thêm dưới đây);
  3. 'cá nhân' (nghĩa là bạn không được sử dụng Nội dung vì bất kỳ mục đích thương mại nào);
  4. 'không thể chuyển nhượng' (nghĩa là giấy phép này chỉ được cấp cho bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc cấp lại bất kỳ quyền nào chúng tôi đã cấp cho bạn cho bất kỳ người nào khác);
  5. 'có giới hạn' (nghĩa là bạn chỉ được sử dụng Nội dung cho các mục đích chúng tôi đã nêu ra trong các Điều khoản Dịch vụ này ); và
  6. tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản Dịch vụ này
 3. Trừ khi và trong phạm vi chúng tôi đã ủy quyền cho bạn rõ ràng bằng văn bản, bạn không được:
  1. sao chép hoặc tải về bất kỳ Nội dung nào từ một Dịch vụ (trừ khi đây là một phần của quá trình sử dụng hay hoạt động đúng cách của Dịch vụ đó);
  2. phân phối, trình diễn hay trưng bày công khai, cho thuê, bán, truyền, chuyển nhượng, đăng tải, chỉnh sửa, sao chép, tạo sản phẩm phát sinh, cấp phép lại, tháo rời, đảo mã hoặc sử dụng Nội dung một cách trái phép theo cách khác;
  3. sử dụng Nội dung vì bất kỳ mục đích thương mại (vì lợi nhuận) nào; hoặc
  4. gỡ bỏ, che khuất, hoặc thay đổi các thông báo về bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, hoặc các quyền sở hữu khác được gắn với Nội dung.
 4. Wargaming sẽ cố hêt sức để cung cấp Nội dung cho bạn sử dụng trong quá trình sử dụng Dịch vụ, nhưng điều này sẽ phải tuân theo một số quy tắc mà chúng tôi cần đặt ra để đảm bảo vận hành các Dịch vụ một cách có hiệu quả:
  1. chúng tôi chỉ có thể cung cấp Nội dung cho bạn sử dụng nếu việc bạn truy cập vào Nội dung đó ở quốc gia bạn cư trú là hợp pháp;
  2. bạn chỉ được lấy Nội dung từ chúng tôi (hoặc từ bất kỳ người nào chúng tôi ủy quyền) và bạn không được lấy Nội dung từ bất kỳ người nào khác hoặc cố gắng làm như vậy;
  3. chúng tôi giữ quyền từ chối (các) yêu cầu của bạn về việc lấy Nội dung, và chúng tôi cũng giữ quyền giới hạn hoặc chặn bất kỳ yêu cầu cào về việc lấy Nội dung vì bất kỳ lý do nào;
  4. chúng tôi không đảm bảo rằng sẽ làm cho bất kỳ Nội dung nào khả dụng vào mọi thời điểm, ở tất cả các quốc gia và/hoặc khu vực địa lý, hay tại bất kỳ thời điểm xác định nào hoặc chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp một Nội dung cụ thể trong bất kỳ khoảng thời gian nào (trừ khi chúng tôi đã nói vậy một cách rõ ràng trong quá trình cung cấp Dịch vụ);
  5. khi bạn đã mua hoặc kích hoạt Nội dung, bạn sẽ không thể trả lại hoặc đổi nó lấy Nội dung khác hoặc tiền mặt, hay các hàng hóa và dịch vụ khác; và
  6. chúng tôi có thể phải thay đổi hay cập nhật Nội dung vào từng thời điểm, nhưng chúng tôi sẽ đăng chi tiết của bất kỳ thay đổi nào lên phần tin tức của (các) Trang web liên quan.

8. Hàng hóa và Đồng tiền ảo

 1. Các Dịch vụ có thể cho phép bạn mua các hàng hóa hay đồng tiền ảo. (Trong các Điều khoản Dịch vụ này chúng tôi gọi các hàng hóa và đồng tiền ảo bằng cái tên chung là "Hàng hóa ảo").
 2. Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc áp dụng với các Hàng hóa ảo dưới đây:
  1. Hàng hóa ảo không có giá trị bằng tiền thật và không phải là đồng tiền hay hàng hóa thật dưới bất kỳ hình thức nào; tuy nhiên, nếu và trong phạm vi Pháp luật quy định Hàng hóa ảo này là đồng tiền hay tài sản thật, thì chúng sẽ là tài sản của Wargaming;
  2. Bạn chỉ có thể đổi Hàng hóa ảo lấy Hàng hóa ảo khác nếu được cho phép trong các Dịch vụ;
  3. khi bạn đã mua Hàng hóa ảo, bạn không thể trả lại hoặc đổi chúng (bất kể bạn đã sử dụng chúng hay chưa);
  4. Hàng hóa ảo không thể bán hay chuyển nhượng cho bất kỳ ai, nhưng bạn có thể mua Hàng hóa ảo cho một người dùng khác trong một Trò chơi qua gian hàng quà tặng của Trò chơi đó;
  5. Bạn không thể đổi Hàng hóa ảo lấy tiền mặc hay bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào khác (ngoại trừ các Hàng hóa ảo như đã được cho phép trong các Dịch vụ);
  6. để mua được các Hàng hóa ảo, bạn cần thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp trong các Dịch vụ; điều này có thể bao gồm thực hiện thanh toán và cung cấp các thông tin cá nhân và tài chính (bạn phải đảm bảo những thông tin này là hoàn chỉnh và chính xác);
  7. giá phải trả cho các Hàng hóa ảo (bao gồm bất kỳ thuế giá trị gia tăng hay các loại thuế nào khác) sẽ bằng với giá được quy định trên các Trang web của chúng tôi hay trong các Dịch vụ (nếu áp dụng), nhưng chúng tôi có toàn quyền thay đổi giá của Hàng hóa ảo vào bất kỳ thời điểm nào;
  8. chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời hứa nào về cách thức và thời điểm Hàng hóa ảo có thể khả dụng và có thể cập nhật hoặc thay đổi Hàng hóa ảo vào bất kỳ thời điểm nào;
  9. bạn chỉ được mua Hàng hóa ảo từ chúng tôi (hoặc từ bất kỳ người nào mà chúng tôi ủy quyền) hoặc từ một người dùng khác trong một Trò chơi dưới hình thức quà tặng trong gian hàng quà tặng của Trò chơi đó, và bạn không được mua Hàng hóa ảo từ bất kỳ người nào khác hoặc theo bất kỳ cách nào khác hoặc cố gắng làm như vậy; và
  10. chúng tôi có thể giới hạn hoặc chặn yêu cầu mua Hàng hóa ảo vì bất kỳ lý do nào.
 3. Chúng tôi sẽ chuyển Hàng hóa ảo cho bạn chỉ khi bạn đã thanh toán và bạn có thể bắt đầu sử dụng Hàng hóa ảo ngay khi bạn đã hoàn tất giao dịch mua. Vì thế bạn không có quyền hủy bất kỳ giao dịch mua Hàng hóa ảo nào sau khi đã hoàn tất giao dịch và được cấp quyền tải về Hàng hóa ảo.
 4. Các quy tắc sau áp dụng với các món quà tặng thực hiện qua Gian hàng Cao cấp:
  1. Theo các Điều khoản Dịch vụ cập nhật mới nhất, quà tặng chỉ có trong World of Tanks và World of Warplanes. Vui lòng xem các thông tin cập nhật.
  2. Vui lòng lưu ý rằng chỉ có thể thực hiện tặng quà trong cùng một khu vực của máy chủ trò chơi, nghĩa là quà tặng từ một tài khoản trên máy chủ Châu Âu sẽ không thể tặng cho những người chơi trên máy chủ Bắc Mỹ.
  3. Trong vòng 24 giờ sau khi một món quà được gửi đi, người nhận sẽ nhận được một thông báo qua email. Để nhận quà tặng, người nhận phải vào trang My Gifts (Quà tặng của tôi) trong Gian hàng Cao cấp và chấp nhận món quà.
  4. Người nhận có thể chấp nhận hay từ chối một món quà. Một người nhận có 30 ngày để chấp nhận một món quà. Nếu món quà không được chấp nhận trong thời gian này, tài khoản người gửi sẽ tự động nhận được đền bù dưới dạng tiền tệ trong trò chơi tương đương với giá của món quà tại thời điểm mua.
  5. Trong vòng 24 giờ sau khi người nhận chấp nhận hay từ chối một món quà, người gửi sẽ nhận được một thông báo qua email.
  6. Nếu người nhận một món quà đã sở hữu một chiếc xe có trong món quà, thì toàn bộ giá bằng vàng của chiếc xe đó tại thời điểm mua trong Gian hàng Cao cấp sẽ tự động được đền bù cho người nhận. Chiếc xe sẽ không được chuyển vào tài khoản của người nhận.
  7. Bất kỳ chiếc xe nào được gửi tặng dưới dạng món quà sẽ được chuyển cùng với một Suất trong Garage.
  8. Nếu người gửi món quà hủy thanh toán hoặc không thanh toán được sau khi người nhận chấp nhận món quà, cả hai tài khoản sẽ bị chặn đến khi sự việc được làm rõ. Vui lòng không chấp nhận quà tặng từ những người gửi mà bạn không biết.

9. Các trang web hâm mộ

 1. Phần này nói về bất kỳ trang web người hâm mộ nào mà bạn có thể tạo cho bất kỳ Trò chơi nào của chúng tôi ("Trang web hâm mộ").
 2. Trên một số Trang web của chúng tôi chúng tôi chỉ định rõ ràng một số Nội dung như các hình ảnh, hình đồ họa hay hình vẽ nghệ thuật liên quan đến Trò chơi và các thương hiệu là "để sử dụng trên trang web hâm mộ" (để biết ví dụ hãy vào trang: http://worldoftanks.asia/en/content/docs/world-tanks-fansite-kit/). Trong các Điều khoản Dịch vụ này chúng tôi gọi Nội dung được chỉ định cụ thể này là "Nội dung Trang web hâm mộ".
 3. Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền, có thể hủy bỏ, cá nhân, không thể chuyển nhượng và giới hạn (những thuật ngữ này được định nghĩa ở phần 7.2 ở trên) để tái tạo và phân phối lại Nội dung Trang web hâm mộ trên các Trang web hâm mộ. Giấy phép này tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ với những điều khoản sau:
  1. bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi lưu giữ quyền sở hữu đối với Nội dung Trang web hâm mộ và có quyền sửa đổi, xóa, bổ sung hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào của nó theo cách khác vào bất kỳ thời điểm nào;
  2. bạn đồng ý đưa vào các thông báo về thương hiệu, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của Wargaming khi hiển thị Nội dung Trang web hâm mộ nếu chúng tôi yêu cầu bạn làm như vậy và theo cách chúng tôi yêu cầu;
  3. bạn đồng ý tuân thủ với bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn vào từng thời điểm;
  4. bạn không được gỡ bỏ hay chỉnh sửa bất kỳ thông tin nhận diện hay thông tin quản lý bản quyền nào được cung cấp cùng với các bản sao Nội dung Trang web hâm mộ, bao gồm dưới hình thức kỹ thuật số, cũng không được nghi ngờ quyền sở hữu của Wargaming (hay quyền sở hữu của bất kỳ bên thứ ba nào) đối với Nội dung Trang web hâm mộ;
  5. bạn không được sử dụng bất kỳ thương hiệu nào có thể giống với bất kỳ Nội dung Trang web hâm mộ nào và gây nhầm lẫn;
  6. Trang web hâm mộ không được đăng nội dung gièm pha, trái pháp hoặc vi phạm các quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc hủy hoại (hoặc có thể hủy hoại) danh tiếng của Wargaming hay của bất kỳ Trò chơi nào;
  7. trừ khi được cho phép rõ ràng trong Điều khoản Dịch vụ, bạn không được cho thuê, tái tạo, chỉnh sửa, dịch Nội dung Trang web hâm mộ, hoặc chuyển thể (bao gồm nhưng không giới hạn tiểu thuyết và nghệ thuật thị giác), hoặc tận dụng bất kỳ phần nào của Nội dung theo bất kỳ cách nào khác mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi bằng văn bản; và
  8. bạn không được sử dụng, hoặc tìm cách sử dụng, Nội dung Trang web hâm mộ vì mục đích thương mại hay lợi nhuận (chẳng hạn như bán đăng ký trên Trang web hâm mộ của bạn) mà không được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
 4. Nếu bạn không tuân thủ với bất kỳ điều khoản nào được đặt ra trong phần này, chúng tôi giữ quyền hủy giấy phép của bạn đối với Nội dung Trang web hâm mộ và đóng Tài khoản của bạn.
 5. Về tính hoàn chỉnh, Trang web hâm mộ không được là 'sản phẩm của nhiều tác giả' (như được định nghĩa trong phần 10(1) của Đạo luật về Bản quyền, Thiết kế và Bằng sáng chế năm 1988) hoặc một sản phẩm chung, tập thể hay cộng tác theo bất kỳ luật áp dụng nào khác.

10. Nội dung của Người dùng

 1. Một số Dịch vụ cho phép bạn tạo hoặc tải lên nội dung mà bạn tạo ra (trong Điều khoản Dịch vụ chúng tôi gọi nội dung này là "Nội dung của Người dùng" hay "UGC"). UGC bao gồm, chẳng hạn như: Nhân vật đại diện cho Tài khoản, bài đăng trong diễn đàn, tin nhắn trò chuyện, tin nhắn thoại, các tính năng của trình nhắn tin, nội dung hồ sơ cá nhân và bất kỳ Nội dung nào khác do người dùng đóng góp vào hoặc trong các Dịch vụ.
 2. Người dùng các Dịch vụ phải chịu mọi rủi ro trong quá trình tạo, tải về và sử dụng Nội dung của Người dùng.
 3. Đối với bất kỳ Nội dung của Người dùng nào mà bạn tạo ra hoặc muốn cung cấp cho người dùng khác sử dụng, bạn đồng ý và tuân thủ với những điều khoản và điều kiện sau:
  1. bất kỳ UGC nào là một phần của hoặc có chứa bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của chúng tôi vẫn sẽ là tài sản của chúng tôi và chúng tôi sẽ sở hữu UCG mà bạn tạo ra;
  2. bạn không được tải lên bất kỳ UGC nào thuộc sở hữu của bất kỳ người nào khác trừ khi bạn được họ ủy quyền làm như thế;
  3. bạn không được tải lên bất kỳ UGC nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư hay bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ người nào khác hoặc bất kỳ UGC nào trái pháp hoặc vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này;
  4. bạn từ bỏ và đồng ý không đòi bất kỳ quyền đạo đức hay quyền tương tự nào mà bạn có thể có trong UGC;
  5. bạn cấp cho các người dùng khác của các Dịch vụ một giấy phép miễn phí, không độc quyền, vĩnh viễn, trên toàn thế giới và không thể hủy bỏ để sử dụng, sao chép, điều chỉnh, hiển thị, thực hiện, tạo sản phẩm chuyển thể, và phân phối UGC của bạn theo cách khác trên hoặc qua các Dịch vụ liên quan;
  6. bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với UGC của bạn; chúng tôi không sàng lọc trước tất cả UGC và không ủng hộ, phê duyệt, hay sàng lọc bất kỳ UGC nào mà bạn và các người dùng khác có thể đóng góp cho các Dịch vụ;
  7. bạn không được tuyên bố hay ngụ ý  theo bất kỳ cách nào rằng bất kỳ UGC nào đó được ủng hộ hay kiểm định bởi chúng tôi;
  8. UGC phải tuân thủ với tất cả các luật liên quan và không được chứa bất kỳ nội dung nào mà có thể bị xem là phản cảm, phỉ báng, trái pháp hoặc có thể làm tổn hại danh dự hoặc mất uy tín của chúng tôi;
  9. nếu bạn tạo bất kỳ UGC nào, bạn sẽ chịu trách nhiệm với nó; chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với UGC và cũng không cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho UGC;
  10. nếu chúng tôi tin rằng sự sử dụng hay tải lên UGC của bạn vi phạm bất kỳ điều kiện nào trong số này, Wargaming có thể gỡ bỏ, chặn, chỉnh sửa, di chuyển hoặc tắt UGC đó; và
  11. nếu bạn vi phạm bất kỳ điều kiện nào trong số này, chúng tôi giữ quyền đình chỉ hoặc vĩnh viễn gỡ bỏ UGC của bạn và thực hiện bất kỳ biện pháp nào khác mà chúng tôi xem là phù hợp.

11. Phản hồi và Ý tưởng của người dùng

 1. Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe các người dùng của chúng tôi và hoan nghênh các bình luận cụ thể về các Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, điều không may là chính sách lâu đời của công ty chúng tôi không cho phép chúng tôi chấp nhận hay xem xét các ý tưởng sáng tạo, đề xuất hay nội dung khác ngoài những thứ chúng tôi yêu cầu cụ thể. Mục đích của chính sách này là nhằm tránh khả năng có hiểu lầm trong tương lai khi một số người có thể cho rằng các dự án do chúng tôi phát triển giống với sản phẩm sáng tạo của họ. Theo đó, chúng tôi rất tiếc phải yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi bất kỳ đề xuất, ý tưởng, ghi chép, bản vẽ của riêng bạn hay bất kỳ thông tin nào khác như ý tưởng về trò chơi hay tác phẩm nghệ thuật ("Ý tưởng của người dùng").
 2. Bất kỳ và tất cả các Ý tưởng mà bạn gửi cho chúng tôi, cho dù do chúng tôi yêu cầu hay mặc dù chúng tôi đã yêu cầu bạn không làm như vậy, sẽ được xem là, và sẽ là, tài sản của chúng tôi kể từ thời điểm bạn tải lên hay gửi đến chúng tôi.
 3. Theo đó, bạn nhượng lại cho Wargaming (bao gồm cả nhượng lại những quyền trong tương lai) tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các Ý tưởng mà bạn gửi cho chúng tôi trong phạm vi các quyền mà bạn sở hữu. Nếu vì bất kỳ lý do nào sự nhượng lại này không có hiệu lực. thì bạn đồng ý rằng Wargaming sẽ có một giấy phép không thể hủy bỏ và miễn phí tác quyền để thực hiện bất kỳ hành động nào bị giới hạn bởi bản quyền của các Ý tưởng này (theo định nghĩa của thuật ngữ đó trong phần 16(1) của Đạo luật Bản quyền, Thiết kế và Bằng sáng chế năm 1988), để sử dụng và tận dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các Ý tưởng này và để ủy quyền cho người khác làm như vậy, trên khắp thế giới hoặc vì bất kỳ mục đích nào hay theo bất kỳ phương cách nào. Trong phạm vi cho phép bởi luật áp dụng, bạn cũng từ bỏ bất kỳ quyền đạo đức nào hay các quyền tương tự mà bạn có thể có đối với các Ý tưởng bạn gửi lên chúng tôi.

12. Quy tắc Diễn đàn

 1. Quy tắc Diễn đàn nêu rõ cách chúng tôi mong bạn sẽ hành xử khi sử dụng bất kỳ Diễn đàn Trò chơi nào. Vui lòng xem kỹ Quy tắc Diễn đàn trước khi sử dụng bất kỳ Diễn đàn Trò chơi nào.
 2. Nếu bạn vi phạm Quy tắc Diễn đàn, chúng tôi có thể thực hiện một số hoặc tất cả các hành động sau (tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm) mà không cần thông báo tới bạn: 
  1. chúng tôi có thể giới hạn quyền truy cập của bạn vào các Diễn đàn Trò chơi thành 'chỉ được đọc' trong một khoảng thời gian ngắn;
  2. chúng tôi có thể giới hạn quyền truy cập của bạn vào các Diễn đàn Trò chơi thành 'chỉ được đọc' trong một khoảng thời gian dài hơn;
  3. chúng tôi có thể vĩnh viễn giới hạn quyền truy cập của bạn vào các Diễn đàn Trò chơi thành 'chỉ được đọc'; và
  4. chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn như đã nêu trong phần 13 và
   trong từng trường hợp Wargaming sẽ có toàn quyền xác định mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và bạn đồng ý sẽ không kháng nghị lại các quyết định của Wargaming.
 3. Nếu chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào các Diễn đàn Trò chơi thành 'chỉ được đọc', thì trong thời gian bị giới hạn bạn sẽ có thể xem các Diễn đàn Trò chơi nhưng không sẽ được đăng các bài bình luận trên các Diễn đàn Trò chơi.
 4. Nếu bạn phát hiện một người dùng khác vi phạm bất kỳ Quy tắc Diễn đàn nào, vui lòng báo cáo lại hành vi này cho Wargaming bằng cách sử dụng các tính năng "Trợ giúp" hoặc "Báo cáo Vi phạm" trong Diễn đàn Trò chơi tương ứng nếu có, hoặc nếu không thì liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng tại https://asia.wargaming.net/support/.

13. Đình chỉ và Chấm dứt Tài khoản của bạn

 1. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản Dịch vụ, thì chúng tôi có thể, tùy theo quyết định hợp lý của chúng tôi dựa vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và không cần thông báo trước cho bạn, thực hiện một số hoặc tất cả những hành động sau: 
  1. đình chỉ Tài khoản của bạn trong một thời gian ngắn;
  2. đình chỉ Tài khoản của bạn trong một thời gian dài hơn; và
  3. có thể đóng Tài khoản của ban; và
   trong từng trường hợp Wargaming sẽ có toàn quyền xác định mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và bạn đồng ý sẽ không kháng nghị lại các quyết định của Wargaming.
 2. Nếu chúng tôi đình chỉ Tài khoản của bạn, thì trong thời gian bị đình chỉ bạn sẽ không vào được Tài khoản của bạn hay sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào. Nếu chúng tôi đóng Tài khoản của bạn, thì bạn sẽ không bao giờ vào được Tài khoản của bạn và chúng tôi cũng có thể cấm bạn truy cập hay sử dụng các Dịch vụ trong tương lai.
 3. Chúng tôi sẽ chỉ đóng Tài khoản của bạn trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng mà chúng tôi xem việc đình chỉ là chưa đủ. Ví dụ, điều này có thể bao gồm một trường hợp vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản Dịch vụ, Quy tắc Diễn đàn, EULA, Luật chơi hoặc Chính sachs về Quyền riêng tư hoặc khi bạn đã vi phạm Điều khoản Dịch vụ, Quy tắc Diễn đàn, EULA, Luật chơi, Chính sách về Quyền riêng tư nhiều lần.
 4. Nếu bạn hủy Tài khoản của bạn theo phần 14 của Điều khoản Dịch vụ này, chúng tôi có thể gỡ bỏ toàn bộ Hàng hóa ảo khỏi Tài khoản đó và bạn sẽ không được bồi hoàn bất kỳ khoản tiền nào.
 5. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã sai trong việc đình chỉ hoặc hủy Tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng tại https://asia.wargaming.net/support/.

14. Quyền hủy Tài khoản của bạn

 1. Bạn có thể hủy Tài khoản hoặc hủy đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng tại https://asia.wargaming.net/support/.
 2. Nếu bạn hủy Tài khoản của bạn, chúng tôi có thể gỡ bỏ toàn bộ Hàng hóa ảo khỏi Tài khoản đó và bạn sẽ không được bồi hoàn bất kỳ khoản tiền nào.

15. Cập nhật và Tạm dừng Dịch vụ

 1. Vào từng thời điểm chúng tôi có thể cần phải cập nhật, đặt lại, tạm dừng hoặc ngừng cung cấp một số hoặc tất cả các Dịch vụ. Bất kỳ hành động nào trong số này có thể khiến bạn tạm thời không truy cập được vào các Dịch vụ và/hoặc khiến bạn phải tạm dừng Trò chơi hoặc các phần khác của Dịch vụ. Vui lòng nhớ rằng đôi khi những hành động này là cần thiết để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ.
 2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng (bao gồm bất kỳ Hàng hóa ảo, tài khoản, số liệu thống kê, xếp hạng người dùng hay thông tin hồ sơ cá nhân nào) bị tạm dừng hoặc không khả dụng vì bất kỳ lý do nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

16. Các đường dẫn đến các trang web bên thứ ba

Các Dịch vụ có thể có chứa các đường dẫn đến các trang web được vận hành bởi các bên thứ ba bao gồm các nhà quảng cáo và các nhà cung cấp nội dung khác. Các trang web đó có thể thu thập dữ liệu hoặc thông tin cá nhân từ bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web như thế, và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách về quyền riêng tư, hay đối với sự thu thập, sử dụng hay tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà các trang đó có thể thu thập.

17. Các thử nghiệm beta

 1. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội để thử nghiệm beta các trò chơi và tính năng mới của các Trang web. Sự tham gia của bạn với vai trò là người thử nghiệm beta phải tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện sau đây.
 2. Các thử nghiệm beta test đóng là thông tin mật. Các trò chơi beta, bao gồm thông tin về các tính năng và chức năng được cung cấp trong trò chơi, là thông tin mật. Nếu bạn tham gia vào một thử nghiệm beta đóng, bạn phải bảo vệ và ngăn ngừa sự truy cập, sao chép, tiết lộ, và sử dụng trái phép đối với các trò chơi beta. Bạn sẽ tự mình thực hiện thử nghiệm và không cung cấp quyền truy cập các trò chơi beta cho bất kỳ người nào khác. Nghĩa vụ bảo mật thông tin về các trò chơi beta của bạn sẽ tiếp diễn cho đến khi chúng tôi phân phối công khai, hoặc công bố rộng rãi mà không phải do lỗi của bạn, từng trò chơi và nội dung mà bạn thử nghiệm.
 3. Là người thử nghiệm beta, bạn được mời chơi các trò chơi beta vì mục đích duy nhất là đánh giá trò chơi và phát hiện lỗi. Không phần nào trong Điều khoản Dịch vụ hay các Trang web sẽ mang ý nghĩa cấp cho bạn bất kỳ quyền lợi hay đặc quyền nào đối với các trò chơi beta. Các trò chơi beta được cung cấp cho thử nghiệm dưới dạng "nguyên trạng" và chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, đối với bạn.
 4. Khi chơi một số trò chơi beta cụ thể, bạn có thể thu thập kho báu, điểm kinh nghiệm, đồ chơi hay các giá trị hoặc chỉ số cấp bậc khác. Chúng tôi có thể đặt lại dữ liệu này khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm trò chơi liên quan hoặc vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thử nghiệm. Trong trường hợp này, tất cả lịch sử và dữ liệu của người chơi sẽ bị xóa và mỗi người chơi sẽ quay về cấp bậc ban đầu.
 5. Bằng cách bắt đầu chơi một trò chơi beta, bạn đồng ý rằng:
  1. bạn phải chịu mọi rủi ro trong quá trình chơi các trò chơi beta và bạn biết rằng trò chơi có thể có chứa các lỗi đã biết hoặc chưa biết;
  2. bất kỳ giá trị hay chỉ số cấp bậc nào mà bạn đạt được trong quá trình chơi có thể bị xóa vào bất kỳ thời điểm nào;
  3. chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp các trò chơi này miễn phí trong bất kỳ khoảng thời gian nào, cũng như không có nghĩa vụ cung cấp trò chơi này để chơi;
  4. các trò chơi này có thể chỉ chơi được nếu bạn đăng ký khi giai đoạn thử nghiệm đã kết thúc hoặc vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai;
  5. các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng với quá trình sử dụng trò chơi của bạn trong giai đoạn thử nghiệm; và
  6. nếu thử nghiệm beta là một thử nghiệm đóng; bạn sẽ giữ bí mật tất cả thông tin về các trò chơi beta như đã nêu ở trên và không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ người nào khác.

18. Cảnh báo về chứng động kinh

Một số người có thể bị co giật động kinh hoặc bất tỉnh khi tiếp xúc với một số loại ánh sáng flash trong đời sống hàng ngày. Những người này có thể bị co giật khi xem một số hình ảnh trên màn hình hoặc chơi một số trò chơi video cụ thể. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi người đó không có tiền sử bị bệnh động kinh hoặc chưa có bất kỳ cơn co giật động kinh nào. Nếu bạn hoặc bất kỳ người nào trong gia đình bạn đã từng có các triệu chứng liên quan đến bệnh động kinh (co giật hoặc bất tỉnh) khi tiếp xúc với ánh sáng flash, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi chơi. Chúng tôi khuyên các bậc phụ huynh nên giám sát quá trình chơi trò chơi video của con mình. Nếu bạn hoặc con bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào sau đây: chóng mặt, mờ mắt, giật mắt hoặc giật cơ, bất tỉnh, mất định hướng, bất kỳ cử động không tự chủ hay co giật nào, trong lúc chơi một trò chơi video, NGAY LẬP TỨC ngừng chơi và hỏi ý kiến bác sĩ. Cũng vui lòng lưu ý rằng khi chơi trò chơi video, bạn nên thực hiện một số biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn tiêu chuẩn, bao gồm tránh chơi trò chơi khi mệt và thiếu ngủ, nghỉ ngơi từ 10 đến 15 phút mỗi giời, ngồi ở một khoảng cách hợp lý so với màn hình, và chơi ở nơi đủ ánh sáng.

19. Cam kết và Trách nhiệm đối với Dịch vụ

Cam kết của chúng tôi

 1. Chúng tôi cam kết rằng:
  1. chúng tôi có quyền ký vào Điều khoản Dịch vụ này và cấp phép cho bạn sử dụng Dịch vụ như được nêu ra trong phần 7;
  2. chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng và sự cẩn trọng hợp lý để cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ; và
  3. chúng tôi sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để tuân thủ với các luật áp dụng trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản Dịch vụ.

Trách nhiệm của chúng tôi

 1. Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ vì mục đích giải trí cá nhân và theo nguyên trạng. Điều này nghĩa là chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ không có lỗi và chúng tôi không đưa ra đảm bảo nào về các tính năng, nội dung hay các phần khác của Dịch vụ.
 2. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với tổn thất hay hư hại mà bạn phải chịu khi tổn thất hay hư hại đó là kết quả dự đoán được của hành vi vi phạm Điều khoản Dịch vụ hay sự sơ suất của chúng tôi, trong giới hạn được nêu rõ trong phần 19.4. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay hư hại nào không dự đoán được. Tổn thất hay hư hại dự đoán được nếu chúng là hậu quả hiển nhiên của hành vi vi phạm của chúng tôi hoặc nếu chúng được dự tính bởi chúng tôi và bạn tại thời điểm bạn chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này.
 3. Khoản tiền tối đa mà chúng tôi có thể bồi thường cho bạn liên quan đến các Dịch vụ cho dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm lý do sơ suất) hay vì các lý do khác, trong mọi trường hợp là £100 hoặc hơn bốn lần so với khoản phí mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi liên quan đến Dịch vụ, bất kể khoản nào lớn hơn. Phần này không áp dụng với các loại trách nhiệm được nêu trong phần 19.5.
 4. Không phần nào trong các Điều khoản Dịch vụ này sẽ giới hạn hay loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với:
  1. trường hợp tử vong hay thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi;
  2. gian lận hay xuyên tạc; hoặc
  3. bất kỳ trách nhiệm nào khác mà theo luật chúng tôi không thể giới hạn hay loại trừ.

20. Luật điều chỉnh và Khu vực tài phán

 1. Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ tranh chấp, kháng nghị hay nghĩa vụ nào (cho dù theo hợp đồng hay không theo hợp đồng) phát sinh từ hay liên quan đến nó hoặc nội dung hay cấu phần của nó đều sẽ tuân theo sự điều chỉnh của luật pháp nước Anh.
 2. Trừ khi được chỉ định khác theo luật pháp của quốc gia bạn cư trú, chúng tôi và bạn sẽ tuân theo sự xét xử của tòa án Cộng hòa Síp.

21. Thông báo về Bản quyền và Thương hiệu

“World of Tanks”, “World of Warplanes”, “World of Warships”, “World of Tanks Generals”, “World of Tanks Blitz”, “Wargaming.net” và “Wargaming” cùng các logo ương ứng là các thương hiệu hay thương hiệu đã đăng ký của Wargaming (ở Vương quốc Anh và các quốc gia khác). Bạn không được sử dụng hay trưng bày các thương hiệu đó theo bất kỳ phương thức nào, ngoại trừ theo cách được nêu rõ trong Điều khoản Dịch vụ này. Tất cả các thương hiệu và thương hiệu dịch vụ bên thứ ba xuất hiện trong Trò chơi là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng và tất cả các quyền đối với chúng đều được bảo toàn.

22. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hay bình luận nào về Điều khoản Dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://asia.wargaming.net/support/.

Đóng