Thông tin Sự kiện

Những Vị Thần Titan: Bảng Danh vọng

Dữ liệu tính đến:
Người chơi Clan Chức vụ Điểm Danh vọng Phần thưởng
x

Phần thưởng người chơi

Vàng
Tài nguyên Công nghiệp
Xe

Ngụy trang

Hạng danh hiệu cao nhất

Hạng Danh hiệu:

Để nhận được danh hiệu hạng cao hơn, bạn phải sở hữu thêm điểm danh vọng. Số điểm danh vọng cần có: .

Để nhận được một danh hiệu, hãy chơi trận đấu Clan nữa.

x

Phần thưởng người chơi

Vàng
Tài nguyên Công nghiệp
Xe

Ngụy trang

Hạng danh hiệu cao nhất

Hạng Danh hiệu:

Để nhận được danh hiệu hạng cao hơn, bạn phải sở hữu thêm điểm danh vọng. Số điểm danh vọng cần có: .

Để nhận được một danh hiệu, hãy chơi trận đấu Clan nữa.

Số vị trí mỗi trang:
Dữ liệu tính đến:
Clan Tổng Điểm Danh vọng Điểm Danh vọng cho Số trận Điểm Danh vọng cho Thách thức Phần thưởng
x

Phần thưởng Clan

Vàng
Tài nguyên Công nghiệp
Xe

Hạng danh hiệu cao nhất

Hạng Danh hiệu:

Để nhận được danh hiệu hạng cao hơn, bạn phải sở hữu thêm điểm danh vọng. Số điểm danh vọng cần có: .

Để nhận được một danh hiệu, hãy chơi trận đấu Clan nữa.

x

Phần thưởng Clan

Vàng
Tài nguyên Công nghiệp
Xe

Hạng danh hiệu cao nhất

Hạng Danh hiệu:

Để nhận được danh hiệu hạng cao hơn, bạn phải sở hữu thêm điểm danh vọng. Số điểm danh vọng cần có: .

Để nhận được một danh hiệu, hãy chơi trận đấu Clan nữa.

Số vị trí mỗi trang:
Đóng