Julius Caesar เรียกประสบการณ์ว่าเป็นครูที่ดี และเหมือนกันในการรบรถถัง ทัวร์นาเมนต์มากเท่าไหร่ที่คุณเข้าร่วม, ทักษะของคุณก็จะยิ่งมากตามไปด้วย  รางวัลที่ดีกว่าที่คุณจะได้รับ ในการเร่งการฝึกด้วย!

บวกกับ ถ้าคุณทำการฝึกฝนตลอด 4 สัปดาห์ คุณจะสามารถรับ สมบัติที่ยิ่งใหญ่กว่าได้! ดังนั้น อย่าพลาดละ!

[กิจกรรม] War Veteran #1

กิจกรรมเริ่ม: 1 ตค. 2560 (อาทิตย์) @ 13:00 เวลาไทย
กิจกรรมสิ้นสุด: 8 ตค. 2560 (อาทิตย์) @ 13:00 เวลาไทย

คำอธิบาย:

เล่น 3 การรบทัวร์นาเมนต์ในรถถังระดับ III – IV 

เงื่อนไข:

  • ใช้งานได้ 3 ครั้งต่อไอดี

รางวัล:

  • 2x +50% EXP บูสเตอร์ (1 ชั่วโมง)

เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์

โบนัส! รางวัลเสริมสำหรับการทำภารกิจ War Veteran  #1-4 สำเร็จ:

  • 2x +50% EXP บูสเตอร์  (1 ชั่วโมง)
  • 2x +100% EXP ลูกเรือ บูสเตอร์ (2 ชั่วโมง)
  • 1x +10% เงินในเกม บูสเตอร์  (4 ชั่วโมง)
  • AutoExtinguishersIcon.png 3x Automatic Fire Extinguisher
  • LargeRepairkitIcon.png 3x Large Repair Kit
  • LargeMedkitIcon.png 3x Large First Aid Kit
ปิด