อัพเดท 9.17 : โมเดล HD Supertest

1. Tetrarch

อัพเดตแล้ว

2. SU-76I

อัพเดตแล้ว

3. SU-85I

อัพเดตแล้ว

4. SU-122-44

อัพเดตแล้ว

5. KV-2

อัพเดตแล้ว

6. Pz.Sfl. IVb

อัพเดตแล้ว

7. VK 28.01

อัพเดตแล้ว

8. Pz.Sfl. IVc

อัพเดตแล้ว

9. St. Emil

อัพเดตแล้ว

10. B1

อัพเดตแล้ว

11. Conqueror Gun Carriage

อัพเดตแล้ว
ปิด